• İhale No
  2018/695727
 • İhale Adı
  GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
 • Sektör
  Gıda Ürünleri
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  22 Ocak 2019 10:30
 • İdare
  DALAMAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
 • İhale İli
  Muğla
 • İşin İli
  Muğla
 • Şikayet Bedeli
  4.280,00 TL
 • Yaklaşık Maliyet
  713.655 TL den küçük
 • Yayın Tarihi
  31 Aralık 2018
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

DALAMAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

41 Kalem Gıda Ürünü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2018/695727
1-İdarenin
a) Adı : DALAMAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Altıntas Mah. Gazi Bulvarı No:175 Dalaman/MUĞLA
c) Telefon ve faks numarası : 2526975004 - 2526975105
ç) Elektronik Posta Adresi : abbdalaman.tarimacik@adalet.gov.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği adres : Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Satın Alma Birimi
e) İhale dokümanının görülebileceği / görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı : 41 Kalem Gıda Ürünü
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kurum iaşesinde kullanılmak üzere 41 kalemden oluşan , yağ,salça,un,tuz,şeker,kuru gıda malzemeleri,peynir,mayonez,milföy,konserve çeşitleri,helva,turşu,baharat çeşitleri v.b ürünlerin alımı işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Genel Bütçe Ambarı Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlanacak İdarenin ihtiyacına göre peyder pey 30.06.2019 tarihine kadar ürünler teslim alınacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.01.2019 - 10:30
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 22.01.2019 10:30 - 22.01.2019 13:30
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 22.01.2019 - 13:30
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İşletme Kayıt Belgesi


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
Ayçiçek Yağı 22.000 litre
Domates Salçası 7.000 kilogram
Biber Salçası 1.000 kilogram
Yemeklik Kaya Tuzu 2.500 kilogram
Toz Şeker 9.000 kilogram
Yeşil Mercimek 1.000 kilogram
Margarin 2.000 kilogram
Karper Peynir 10.000 adet
Mayonez 200 kilogram
Türlü Konserve 1.250 kilogram
Bezelye Konservesi 2.000 kilogram
Fasulye Konservesi 1.250 kilogram
Karışık Turşu 2.500 kilogram
Salatalık Turşusu 1.200 kilogram
Konserve Mısır 200 kilogram
Garnitür 300 kilogram
Barbunya Plaki 200 kilogram
Yaprak Sarma 200 kilogram
Aşurelik Buğday 300 kilogram
Erişte Makarna 1.000 kilogram
Tel Şehriye 2.000 kilogram
Arpa Şehriye 2.000 kilogram
Makarna 9.000 kilogram
Kuskus Makarna 1.000 kilogram
İrmik 600 kilogram
Fındık içi 300 kilogram
Ceviz içi 100 kilogram
Buğday Nişastası 100 kilogram
Ekmeklik Un 1.800 kilogram
Sirke 300 kilogram
Limon Sosu 300 kilogram
Limon Tuzu 20 kilogram
Sade Tahin Helvası 25.000 adet
Tavuk Bulyon 150 kilogram
Galeta Unu 150 kilogram
Sumak 200 kilogram
Yeni Bahar 50 kilogram
Hindistan Cevizi 50 kilogram
Milföy Hamuru 2.000 kilogram
Kemalpaşa Tatlısı 300 kilogram
Şekerpare Tatlısı 300 kilogram