• İhale No
  2018/513754
 • İhale Adı
  İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  21 Kasım 2018 10:00
 • İdare
  İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
 • İhale İli
  İstanbul
 • İşin İli
  İstanbul
 • Şikayet Bedeli
  17.126,00 TL
 • Yaklaşık Maliyet
  21.409.697 TL den fazla
 • Yayın Tarihi
  23 Ekim 2018
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019 Yılı Toplu İlaç Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/513754
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 Satınalma Birimi E-5 Karayolu Üzeri İçerenköy Ataşehir/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165787878-7719 - 2165787893
c) Elektronik Posta Adresi : khbistanbulsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 977 Kalem İlaç Serum Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1-Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2- Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3- Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4- Beykoz Devlet Hastanesi 5- Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 6- Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7- Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8- Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9- Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10- Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi 11- Üsküdar Devlet Hastanesi 12- Ahmet Yüksel ÖZEMRE ADSM 13- Ataşehir ADSM 14-Beykoz ADSM 15- Çekmeköy ADSM 16- Göztepe ADSM 17- Sancaktepe ADSM 18- Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19-Şile Devlet Hastanesi ilgili depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Teslimatlar; ihale dokümanı içerisinde yer alan "İhtiyaçların hastanelere göre dağılımını gösteren tablo" dahilinde, ihtiyaç sahibi hastane idaresi tarafından sipariş verilen miktar üzerinden, sipariş yazısının yükleniciye tebliğinden (posta, fax veya e mail) itibaren 10 takvim günü içerisinde, peyderpey yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 Satınalma Birimi E-5 Karayolu Üzeri İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 21.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhale konusu malın üretimine ve/veya ithaline ve/veya piyasa arzına ve/veya satışına ve/veya tüketilmesine ilişkin olarak isteklilerce ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat, sertifika v.b. belgelerin ve ayrıca ilgili mevzuatı gereği mesleki faaliyetin sürdürülmesi için gerekli belgeler ibraz edilecektir. Bu belgeler;
• İlaç ve serumlarla ilgili ecza deposu, imalatçı ve/veya ithalatçı firmalar, alanına göre Sağlık Bakanlığı İmal ve/veya İthal İzin Belgesini teklif dosyasında sunacaktır.
• İstekli ecza deposu ise Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Ecza Deposu Ruhsatnamesini teklif dosyasında sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklilerce teklif edilen ürünler medula sistemine kayıtlı olmalıdır.

Teklif mektubu veya eki belgelere ürün numarası (barkodu) yazılmalıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 Satınalma Birimi E-5 Karayolu Üzeri İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 Satınalma Birimi E-5 Karayolu Üzeri İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
Absiksimab 10 mg Flakon 200 adet
Adenozin 5 mg/ml 10 ml IV Flakon 1.250 adet
Adenozin 5 mg/ml 2 ml IV Ampul 3.060 adet
Adenozin 5 mg/ml 50 ml IV Flakon 700 adet
Adrenalin 0.25 mg/ml 1 ml Ampul 2.000 adet
Adrenalin 0.50 mg/ml 1 ml Ampul 170.550 adet
Adrenalin 1 mg/ml 1 ml Ampul 191.520 adet
Adriamisin HCl (Doksorubisin HCl) 10 mg Flakon 3.100 adet
Adriamisin HCl (Doksorubisin HCl) 50 mg Flakon 3.550 adet
Akamprosat 333 mg Enterik Tablet 7.140 adet
Aktif karbon 50 g Oral Süspansiyon 3.495 adet
Albendazol 200 mg Film Tablet / Tablet 400 adet
Alfa lipoik asit 600 mg Film Tablet/Tablet 1.860 adet
Allopurinol 300 mg Tablet 28.960 adet
Alprazolam 0.5 mg Tablet 14.770 adet
Alprostadil 20 mcg/ml 1 ml IV Ampul 2.490 adet
Alprostadil 500 mcg/ml 1 ml IV Ampul 495 adet
Alteplaz (plazminojen aktivatörü) 10 mg IV Flakon 220 adet
Alteplaz (plazminojen aktivatörü) 50 mg IV Flakon 847 adet
Alverin sitrat 60 mg + Simetikon 300 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül 16.400 adet
Amantadin sülfat 100 mg Tablet 5.580 adet
Amantadin sülfat 200 mg/500 ml 500 ml IV Flakon 4.056 adet
Amfoterisin B (Lipozomal) 50 mg 10 ml IV Flakon 5.970 adet
Amfoterisin B 50 mg 10 ml IV Flakon 1.040 adet
Amikasin sülfat 100 mg 2 ml Ampul/Flakon 11.800 adet
Amikasin sülfat 500 mg 2 ml Ampul/Flakon 10.450 adet
Aminoasit 10% 500 ml IV İnfüzyon Solüsyonu 4.820 adet
Amiodaron HCI 150 mg/3 ml 3 ml IV Ampul 24.972 adet
Amiodaron HCI 200 mg Tablet 27.430 adet
Amisülpirid 200 mg Tablet 3.240 adet
Amitriptilin hidroklorür 10 mg Film Tablet/Draje 1.860 adet
Amitriptilin hidroklorür 25 mg Film Tablet/Draje 1.600 adet
Amlodipin besilat 10 mg Tablet 42.100 adet
Amlodipin besilat 5 mg Tablet 66.800 adet
Amoksisilin sodyum 1 g + Potasyum klavulanat 200 mg IV Flakon 9.350 adet
Amoksisilin trihidrat 200 mg/5 ml + Potasyum klavulanat 28.5 mg/5 ml 70 ml Süspansiyon 2.110 adet
Amoksisilin trihidrat 400 mg/5 ml + Potasyum klavulanat 57 mg/5 ml 70 ml Süspansiyon 540 adet
Amoksisilin trihidrat 875 mg + Potasyum klavulanat 125 mg Film Tablet/Tablet 23.500 adet
Ampisilin sodyum 1 g + Sulbaktam sodyum 500 mg IM/IV Flakon 216.300 adet
Ampisilin sodyum 1 g Flakon 39.120 adet
Ampisilin sodyum 250 mg + Sulbaktam sodyum 125 mg IM/IV Flakon 8.400 adet
Ampisilin sodyum 250 mg Flakon 32.000 adet
Ampisilin sodyum 500 mg + Sulbaktam sodyum 250 mg IM/IV Flakon 63.360 adet
Ampisilin sodyum 500 mg Flakon 7.250 adet
Anidulafungin 100 mg IV Flakon 4.700 adet
Apiksaban 2,5 mg Film Tablet 5.020 adet
Aripiprazol 15 mg Ağızda Dağılan Tablet/Efervasan Tablet/Film Tablet/Tablet 5.034 adet
Aripiprazol 400mg Flakon 160 adet
Aripiprazol 5 mg Film Tablet/Tablet 6.132 adet
Artikain hidroklorür 40 mg/ml + Epinefrin HCI 0.006 mg/ml 2 ml Ampul 20.500 adet
Artikain hidroklorür 40 mg/ml + Epinefrin HCI 0.012 mg/ml 2 ml Ampul 401.000 adet
Asetaminofen (Parasetamol) 10 mg/ml 100 ml İnfüzyon Solüsyonu 567.240 adet
Asetaminofen (Parasetamol) 120 mg + Fenobarbital 15 mg Supozituvar 5.530 adet
Asetaminofen (Parasetamol) 120 mg Supozituvar 20.750 adet
Asetaminofen (Parasetamol) 120 mg/5 ml Eliksir/Süspansiyon/Şurup 3.930 adet
Asetaminofen (Parasetamol) 500 mg + Kafein 30 mg + Kodein fosfat 10 mg Tablet 28.170 adet
Asetaminofen (Parasetamol) 500 mg Efervesan/Film Tablet/Poşet/Tablet/Saşe 177.000 adet
Asetazolamid 250 mg Tablet 16.000 adet
Asetil sistein 100 mg/ml 3 ml Ampul 392.430 adet
Asetil sistein 200 mg/5 ml 150 ml Şurup 3.180 adet
Asetil sistein 600 mg Efervesan Tablet/Saşe 17.700 adet
Asetilsalisilik asit 100 mg Enterik Tablet /Film Tablet/Tablet 187.590 adet
Asetilsalisilik asit 300 mg Efervesan Tablet 10.200 adet
Asetilsalisilik asit 300 mg Enterik Tablet /Tablet 45.450 adet
Asiatikosit (Centella asiatica ekstresi) 40 mg/g 40 g Merhem 920 adet
Asiklovir 200 mg/5 ml 100 ml Süspansiyon 72 adet
Asiklovir 250 mg Flakon 18.790 adet
Asiklovir 50 mg/g 10 g Krem 430 adet
Asiklovir 800 mg Tablet 325 adet
Asparaginaz 10000 IU Flakon 385 adet
Atorvastatin 10 mg Film Tablet/Tablet 27.600 adet
Atorvastatin 20 mg Film Tablet/Tablet 19.500 adet
Atorvastatin 40 mg Film Tablet/Tablet 30.300 adet
Atrakuryum besilat 10 mg/ml 5 ml IV Ampul 265 adet
Atropin sülfat 0.50 mg/ml 1 ml Ampul 94.600 adet
Atropin sülfat 1 mg/ml 1 ml Ampul 4.550 adet
Azasitidin 100 mg Flakon 1.450 adet
Azatioprin 50 mg Film Tablet/Tablet 2.800 adet
Azitromisin dihidrat 200 mg/5 ml 30 ml Oral Süspansiyon 650 adet
Azitromisin dihidrat 500 mg Film Tablet/Tablet 3.672 adet
Baklofen 10 mg Tablet 43.500 adet
Balık yağı + Gliserol + Yumurta fosfalipidleri içeren 100 ml IV İnfüzyon Emülsiyonu 8.400 adet
Basiliksimab 20 mg Flakon 10 adet
Basitrasin 500 IU/g + Neomisin sülfat 5 mg/g 30 g Deri Pomadı 2.990 adet
Basitrasin 500 IU/g + Neomisin sülfat 5 mg/g 5 g Göz Pomadı 5.650 adet
Beklometazon dipropionat 0.025% 30 g Merhem/Pomad 20 adet
Bendamustin hidrokorür 100 mg iv infüzyon için liyofilize toz içeren flakon 90 adet
Bendamustin hidrokorür 25 mg iv infüzyon için liyofilize toz içeren flakon 180 adet
Benzidamin hidroklorür 120 ml Gargara 1.350 adet
Benzidamin hidroklorür 30 ml Oral Sprey 1.140 adet
Beraktant 8 ml İntratrakeal Süspansiyon 145 adet
Beslenme Enteral Kullanım İçin Diyaliz Hastalarının Kullanımına Özel Nütrisyon Solüsyonu 2.280 litre
Beslenme Akciğer Hastaları İçin Dengeli Sıvı Özel Beslenme Ürünü 1.300 litre
Beslenme arginin, glutamin, beta-hidroksi-beta-metilbutirat içeren oral toz saşe 12.300 adet
Beslenme Barsak Mukoza Gelişiminin ve Diyare Tedavisinin Desteklenmesinde Kullanılan Suda Çözünür Lif İçeren Enteral Solusyon 3.950 litre
Beslenme Diyet Yönetimi için Tam Lif İçeren Oral ve Tüple Beslenmeye Uygun Beslenme Ürünü 4.600 litre
Beslenme GIS Bozulmuş Hastalar için Çözünür Ve Çözünmez Lif İçeren Oral Ve Tüple Beslenmeye Uygun Beslenme Ürünü 1.700 litre
Beslenme ıcersınde 1,5kcal/g yüksek proteinli yarı katı 125 g enteral beslenme ürünü 1.500 adet
Beslenme İçerisinde Arginin, Omega3, Glutamin İçeren Tüple Kullanıma Uygun Hazır Beslenme Ürünü 4.350 litre
Beslenme İçerisinde Arginin, Omega3, RNA, Benefiber İçeren Oral Kullanıma Uygun Beslenme Ürünü 800 litre
Beslenme İçerisinde En Az 5 GR Glutamin İçeren Toz 28.400 gram
Beslenme Kısa Zincirli Peptitlerden Hazırlanmış Yarı Elemental Hipoalerjenik Beslenme Ürünü (Granül) 450 g 212 adet
Beslenme Maltodekstrin içeren kıvam artırıcı toz 125 gr 90 adet
Beslenme ml de En Az 1.5 kcal İçeren Oral Beslenmeye Uygun Posa İçermeyen Beslenme Ürünü 500 litre
Beslenme ml de En Az 1.5 kcal İçeren Oral ve Tüple Beslenmeye Uygun Posa İçermeyen Beslenme Ürünü 1.694 litre
Beslenme ml de en az 2 kcal İçeren Oral ve Tüple Beslenmeye Uygun Lifli Beslenme Ürünü 6.100 litre
Beslenme ml de En Az 2 kcal İçeren Oral ve Tüple Beslenmeye Uygun Posa İçermeyen Beslenme Ürünü 6.100 litre
Beslenme ml de 1 kcal içeren LCP, Omega-3, Nükleotid ve GOS içeren Beslenme Solüsyonu (Bebek Sütü) 17.030 adet
Beslenme ml de 1 kcal İçeren Oral ve Tüple Beslenmeye Uygun Beslenme Ürünü 9.550 litre
Beslenme ml de 1,2 - 1,5 kcal içeren proteince zengin Fos ve Fiberli Oral ve Tüple Beslenmeye Uygun Beslenme Solüsyonu 7.600 litre
Beslenme Oral ve Tüple Beslenmeye Uygun ml de En Az 1 kcal İçeren Diyabetik Beslenme Ürünü 26.000 litre
Beslenme Pediatrik Kullanıma Uygun ml de 1- 1.25 kcal İçeren Beslenme Ürünü 3.283 litre
Beslenme Pediatrik Kullanıma Uygun ml de 1,5 kcal İçeren Beslenme Ürünü 2.422 litre
Beslenme TGF B2 ve 24 g MCT İçeren Toz Beslenme Ürünü 740 adet
Beslenme Tüp ve Oral Kullanım İçin GIS Bozulmuş Hastaların Kullanımına Özel Semi-Elementel, Glutamin Bakımından Zengin Nütrisyon 1.520 adet
Beslenme Tüp Ve Oral Kullanım İçin Protein Bakımından Zengin Toz Nütrisyon Ürünü 225 gr 1.175 adet
Beslenme 1 ölçek de (5 gr) 19 kcal protein içeren yüksek proteinli toz formül 400 gr 10 adet
Betahistin dihidroklorür 24 mg Tablet 2.500 adet
Betahistin dihidroklorür 8 mg Tablet 10.530 adet
Betametazon dipropiyonat + Betametazon sodyum fosfat Ampul 420 adet
Betametazon disodyumfosfat + Betametazon asetat Ampul 9.720 adet
Bimatoprost 0.3 mg/ml Damla 40 adet
Biperiden HCl 2 mg Tablet 21.300 adet
Biperiden laktat 5 mg/ml 1 ml Ampul 14.300 adet
Bisoprolol fumarat 5 mg Film Tablet/Lak Tablet 9.080 adet
Bleomisin sülfat 15 mg (IU) Ampul 530 adet
Bortezomib 3.5 mg 3.5 ml iv-sc Flakon 1.110 adet
Botulinum toksini 100 IU Flakon 5.500 adet
Botulinum toksini 500 IU Flakon 225 adet
Böbrek Hastaları İçin MR Kontrast Madde 20ml 2.460 adet
Brimonidin tartarat 1.5 mg/ml 5 ml Göz Damlası 430 adet
Brinzolamid 10 mg/ml + Timolol maleat 5 mg/ml 5 ml Göz Damlası 20 adet
Budesonid 0.25 mg/ml 2 ml Nebülizer Süspansiyon 126.000 adet
Budesonid 0.5 mg/ml 2 ml Nebülizer Süspansiyon 392.100 adet
Budesonid 320 mcg/doz + Formoterol fumarat 9 mcg/doz 60 doz Toz İnhalatör 340 kutu
Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml 20 ml Flakon 16.905 adet
Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml 4 ml Ampul 14.710 adet
Buprenorfin 2 mg + Nalokson 0.5 mg Sublingual Tablet 3.080 adet
Buprenorfin 8 mg + Nalokson 2 mg Sublingual Tablet 1.120 adet
CAPD 2 (Stay Safe) 2000 ML Periton Diyaliz Solüsyonu 20 adet
CAPD 3 (Stay Safe) 2000 ML Periton Diyaliz Solüsyonu 20 adet
CAPD 4 (Stay Safe) 2000 ML Periton Diyaliz Solüsyonu 20 adet
Cladribin 10 mg/5 ml Flakon 50 adet
Çinko sülfat 15 mg/5 ml 100 ml Şurup 100 adet
Dabigatran 110 mg Kapsül 1.230 adet
Dabigatran 75 mg Kapsül 1.480 adet
Dakarbazin 100 mg Flakon 320 adet
Dakarbazin 200 mg Flakon 1.050 adet
Dapagliflozin 10mg Tablet/Film tablet 196 adet
Daptomisin 350 mg IV Flakon 2.090 adet
Daptomisin 500 mg IV Flakon 5.940 adet
Darbepoetin alfa 20 mcg/0.5 ml Enjektör 90 adet
Daunorubisin HCl 20 mg Flakon 200 adet
Deksametazon sodyum fosfat 1 mg/ml 5 ml Göz-Kulak Damlası 2.715 adet
Deksametazon sodyum fosfat 4 mg/ml 2 ml Ampul 149.830 adet
Deksametazon 0.5 mg Film Tablet/Tablet 1.950 adet
Deksametazon 0.75 mg Tablet 200 adet
Deksametazon 1 mg/g 3.5 g Oftalmik Pomad 20 adet
Deksametazon 4 mg Tablet 2.240 adet
Deksketoprofen trometamol 25 mg/ml 2 ml Ampul 71.700 adet
Deksmedetomidin hidroklorür 100 mcg/ml 2 ml IV Flakon 28.092 adet
Dekspantenol (D-pantenol) 500 mg/2 ml 2 ml Ampul 4.460 adet
Demir II sülfat 80 mg + Mukoproteaz 80 mg Draje 180 adet
Demir karboksimaltoz 500 mg Flakon 1.050 adet
Demir protein süksinat 40 mg/15 ml Oral Çözelti/Oral Solüsyon 3.350 adet
Desfluran 240 ml Solüsyon 9.450 adet
Desitabin 50 mg Enjektabl Flakon 280 adet
Desloratadin 0.5 mg/ml 150 ml Şurup 75 adet
Desloratadin 5 mg Ağızda Dağılan Tablet/Efervasan Tablet/Film Tablet 2.020 adet
Desmopressin asetat 0.1 mg/ml İntranazal Solüsyon/Nazal Sprey 75 adet
Desmopressin asetat 15 mcg/ml 1 ml Ampul 115 adet
Desmopressin asetat 60 mcg Tablet 300 adet
Diazepam 10 mg/2 ml 2 ml Ampul 7.160 adet
Diazepam 2 mg/ml 2.5 ml Rektal Tüp 820 adet
Diazepam 5 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet 16.275 adet
Difenhidramin HCl 20 mg/2 ml 2 ml Ampul 1.300 adet
Difenoksilat hidroklorür 2.5 mg , Atropin sülfat 0.025 mg Tablet 3.500 adet
Digoksin 0.25 mg Tablet 10.050 adet
Digoksin 0.5 mg/ml 30 ml Damla 110 adet
Digoksin 0.5 mg/2 ml 2 ml Ampul 4.225 adet
Diklofenak dietilamonyum 50 g Emulgel/Jel 2.740 adet
Diklofenak potasyum 50 mg Draje/Film Tablet 22.360 adet
Diklofenak sodyum 100 mg Film Tablet/Tablet 960 adet
Diklofenak sodyum 75 mg Tablet 4.960 adet
Diklofenak sodyum 75 mg/3 ml 3 ml Ampul 762.100 adet
Diltiazem hidroklorür 25 mg IV Ampul 18.260 adet
Diltiazem hidroklorür 30 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet 33.376 adet
Diltiazem hidroklorür 60 mg Film Tablet/Tablet 15.192 adet
Diltiazem hidroklorür 90 mg Tablet 5.932 adet
Dimenhidrinat 50 mg Tablet 300 adet
Dimenhidrinat 50 mg 1 ml Ampul 70.550 adet
Dinoproston 10 mg Ovül 2.730 adet
Diosmin 450 mg + Hesperidin 50 mg Film Tablet/Tablet 10.340 adet
Dobesilat kalsiyum 500 mg Kapsül 1.320 adet
Dobutamin hidroklorür 250 mg 20 ml IV Ampul/Çözelti/Flakon 8.230 adet
Doğal domuz akciğer surfaktanı fosfolipid 120 mg/1,5 ml İntratrakeal Süspansiyon 285 adet
Doğal domuz akciğer surfaktanı fosfolipid 240 mg/2 ml 3 ml İntratrakeal Süspansiyon 627 adet
Doksazosin 2 mg Tablet 9.300 adet
Doksazosin 4 mg Tablet 21.200 adet
Doksazosin 8 mg Kontrollü Salım Tableti 1.660 adet
Doksisiklin 100 mg Kapsül 2.570 adet
Doksorubisin HCl (Lipozomal) 20 mg İnfüzyon Solüsyonu 650 adet
Domperidon 1 mg/ml 200 ml Süspansiyon 550 adet
Domperidon 10 mg Tablet 2.250 adet
Donepezil hidroklorür 5 mg Ağızda Dağılan Tablet/Efervasan Tablet/Film Tablet 3.986 adet
Dopamin hidroklorür 40 mg/ml 5 ml IV Ampul 61.840 adet
Dornaz alfa 1 mg/ml 2.5 ml İnhalasyon Solüsyonu 330 adet
Dorzolamid HCl 20 mg/ml + Timolol maleat 5 mg/ml Göz Damlası/Oftalmik Solüsyon 595 adet
Dosetaksel 20 mg IV Flakon 1.300 adet
Dosetaksel 40 mg IV Flakon 400 adet
Dosetaksel 80 mg IV Flakon 1.380 adet
Duloksetin hidroklorür 30 mg Kapsül 8.596 adet
Dutasterid 0.5 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül 1.410 adet
Efedrin hidroklorür 50 mg/ml 1 ml Ampul 10.930 adet
Eksenatid 5 mcg/0,02 ml 1,2 ml sc Enjeksiyon Kalemi İçinde Çözelti 10 adet
Enalapril maleat 10 mg Tablet 100 adet
Enalapril maleat 5 mg Film Tablet/Tablet 3.400 adet
Enoksaparin 100 mg/ml 1 ml Enjektör 3.600 adet
Enoksaparin 20 mg/0.2 ml 0.2 ml Enjektör 8.500 adet
Enoksaparin 40 mg/0.4 ml 0.4 ml Enjektör 238.700 adet
Enoksaparin 60 mg/0.6 ml 0.6 ml Enjektör 157.000 adet
Enoksaparin 80 mg/0.8 ml 0.8 ml Enjektör 63.100 adet
Entekavir 0.5 mg Film Tablet / Tablet 450 adet
Epidermal Büyüme Faktorü 75 mcg Flakon 580 adet
Epirubisin HCI 10 mg Flakon 360 adet
Epirubisin HCI 50 mg Flakon 530 adet
Eritropoietin (Epoetin alfa) 4000 IU/0.4 ml Kullanıma Hazır Şırınga 1.798 adet
Eritropoietin (Epoetin beta) 2000 IU Kullanıma Hazır Enjektör Şırınga 150 adet
Ertapenem 1 g IM/IV Flakon 17.980 adet
Esansiyel Aminoasit Tablet 3.000 adet
Eser Element Solüsyonu IV Yetişkin 17.600 adet
Esmolol hidroklorür 10 mg/ml 250 ml İnfüzyon Solüsyonu 15.495 adet
Essitalopram okzalat 10 mg Film Tablet/Tablet 24.880 adet
Etodolak 400 mg Film Tablet 1.050 adet
Etoposid 100 mg Flakon 2.800 adet
Etopozid 50 mg Flakon 250 adet
Extraneal Çiftli 2000 ML Periton Diyaliz Solüsyonu 60 adet
Faktör VIII 1000 IU IV Flakon 40 adet
Faktör VIII 500 IU IV Flakon 20 adet
Famotidin 40 mg Film Tablet/Tablet 15.560 adet
Fenilefrin hidroklorür 2.5% 5 ml Göz Damlası 2.260 adet
Feniramin maleat 45.5 mg/2 ml 2 ml IM/IV Ampul 242.000 adet
Fenitoin sodyum 100 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet 6.400 adet
Fenitoin sodyum 250 mg/5 ml 5 ml Ampul 19.660 adet
Fenobarbital 100 mg Tablet 120 adet
Fenobarbital 15 mg Tablet 17.070 adet
Fenofibrat 267 mg Kapsül 1.170 adet
Fentanil Sitrat 0,1 mg 2 ml Ampul 1.000 adet
Fentanil 0.05 mg/ml 10 ml Ampul/Flakon 56.400 adet
Fentanil 25 mcg/saat Transdermal Flaster 1.430 adet
Fentanil 50 mcg/saat Transdermal Flaster 1.680 adet
Fentanil 75 mcg/saat Transdermal Flaster 390 adet
Ferri-Hidroksit-Sukroz Kompleksi 2700 mg/5 ml 5 ml IV Ampul 10.390 adet
Ferro glisin sülfat 567.7 mg Kapsül 22.100 adet
Ferro III hidroksit polimaltoz 50 mg/ml 30 ml Damla/Oral Damla 930 adet
Fibrin Yapıştıcı (Protein, Faktör VIII, Aprotinin, Trombin, CaCl) 2 ml 2 ml Flakon 1.620 adet
Fibrinojen 1000 mg Flakon 230 adet
Filgrastim 30 MIU Şırınga/ Flakon 2.120 adet
Filgrastim 15 MIU Şırınga/Flakon 250 adet
Filgrastim 48 MIU Şırınga/Flakon 1.140 adet
Fludarabin fosfat 50 mg IV Flakon 30 adet
Flukonazol 100 mg Kapsül 2.284 adet
Flukonazol 150 mg Kapsül 610 adet
Flukonazol 2 mg/ml 50 ml Flakon 21.400 adet
Flumazenil 0.5 mg/5 ml 5 ml IV Ampul 4.210 adet
Fluoksetin hidroklorür 20 mg Kapsül 3.240 adet
Fluoressin sodyum 10% 5 ml IV Ampul 1.120 adet
Flupentiksol dekonat 20 mg/ml 1 ml Ampul 30 adet
Flutikazon propiyonat 0.5 mg/2 ml Nebul 13.000 adet
Flutikazon propiyonat 2 mg/2 ml Nebul 51.600 adet
Fondaparinaks sodyum 2.5 mg/0.5 ml Enjektör 380 adet
Formoterol fumarat 12 mcg/doz + Budesonid 400 mcg/doz İnhaler Kapsül 30 kutu
Fosfomisin trometamol 3 g Saşe 2.490 adet
Furosemid 20 mg/2 ml 2 ml Ampul 590.900 adet
Furosemid 40 mg Tablet 43.376 adet
Fusidik asit (Hemihidrat) 1% 5 g Göz Damlası 30 adet
Fusidik asit 2% + Betametazon valerat 0.1% 30 g Krem 230 adet
Fusidik asit 2% 15 g Krem 2.460 adet
Gabapentin 300 mg Film Tablet/Kapsül 1.000 adet
Gabapentin 400 mg Film Tablet/Kapsül 3.650 adet
Gabapentin 600 mg Film Tablet/Tablet 12.050 adet
Gabapentin 800 mg Film Tablet/Tablet 1.220 adet
Gansiklovir sodyum 500 mg IV Flakon 2.100 adet
Gemsitabin hidroklorür 1000 mg IV Flakon 2.400 adet
Gemsitabin hidroklorür 200 mg IV Flakon 4.200 adet
Gemsitabin hidroklorür 2000 mg IV Flakon 320 adet
Gentamisin sülfat 0.3% 5 ml Göz-Kulak Damlası 280 adet
Gentamisin sülfat 160 mg Ampul 250 adet
Gentamisin sülfat 20 mg 2 ml Ampul 10.600 adet
Gentamisin sülfat 80 mg 2 ml Ampul 28.780 adet
Gliklazid 30 mg Film Tablet/Tablet 1.680 adet
Gliserin 1.4 g Supozituvar 100 adet
Glukagon HCl 1 mg 1 ml Hypokit 251 adet
Granisetron HCl 1 mg/ml 3 ml IV Ampul 11.000 adet
Gümüş sülfadiazin 1% 40 g Krem 7.992 adet
Gümüş sülfadiazin 1% 400 g Krem 640 adet
Haloperidol 10 mg Tablet 16.690 adet
Haloperidol 2 mg/ml 20 ml Damla 2.530 adet
Haloperidol 5 mg/ml 2 ml Ampul 27.130 adet
Hamamelis virginiana distilat 53.5 mg Çinko oksit 180.0 mg, 30g krem 1.280 adet
Hamamelis Virginiana distilatı 25% 30 g Merhem/Pomad 8.520 adet
Hemofiltrasyon Solüsyonu Potasyumsuz 5000 ML 3.050 adet
Hemofiltrasyon Solüsyonu 2 Mmol/L Potasyumlu 5000 ML 14.550 adet
Hemofiltrasyon Solüsyonu 3 Mmol/L Potasyumlu 5000 ML 4.550 adet
Heparin sodyum 5000 IU/ml 5 ml IV Flakon 69.070 adet
Heparinoid (Luitpold) 4.45 mg/g 40 g Krem /Jel 2.440 adet
Hepatit B insan immünglobini (HBs antikoru) 200 IU/ml 1 ml Flakon/Şırınga/Ampul 400 adet
Hidrokortizon asetat 1% 5 g Göz Pomadı 35 adet
hidrokortizon sodyum süksinat 100mg ampul 1.153 adet
Hidrokortizon 10 mg Tablet 600 adet
Hidroksi etil nişasta 6% ( 130.000 Dalton altı) 500 ml IV İnfüzyon Solüsyonu 14.160 adet
Hidroksiklorokin sülfat 200 mg Film Tablet/Tablet 6.360 adet
Hidroksiüre 500 mg Kapsül 100 adet
Hidroksizin HCl 10 mg/5 ml 200 ml Şurup 440 adet
Hidroksizin HCl 25 mg Film Tablet/Kapsül 5.980 tablet
Hidrotalsit 500 mg Çiğneme Tableti 800 adet
Hidrotalsit 500 mg/5 ml 200 ml Süspansiyon 150 adet
Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 10 mg + Asetaminofen (Parasetamol) 500 mg Film Tablet/Tablet 4.620 adet
Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 20 mg/ml 1 ml Ampul 234.990 adet
İbandronik asit 1 mg/ml 6 ml IV Flakon 100 adet
İbuprofen 100 mg/5 ml 100 ml Süspansiyon/Şurup 10.070 adet
İbuprofen 400 mg Draje/Kapsül/Saşe/Tablet 15.240 adet
İdarubisin HCI 10 mg IV Flakon 80 adet
İdarubisin HCI 20 mg IV Flakon 50 adet
İfosfamid 1 g Flakon 270 adet
İfosfamid 2 g Flakon 110 adet
İfosfamid 500 mg Flakon 250 adet
İloprost trometamol 10 mcg/ml 2 ml Ampul 660 adet
İloprost trometamol 20 mcg/ml 1 ml Ampul 9.770 adet
İmipenem 500 mg + Silastatin 500 mg IV Flakon 21.280 adet
İmmünglobulin G 10g IV Flakon 4.690 adet
İmmünglobulin G 5g IV Flakon 3.610 adet
İmmünglobulin G 50 mg/ml 100 ml IV Flakon 250 adet
İmmünglobulin G 50 mg/ml 50 ml IV Flakon 100 adet
İmmünglobulin G,M,A 50 mg/ml 50 ml IV Flakon 195 adet
İndapamid 1.5 mg Tablet 1.510 adet
İndometazin 100 mg Supozituvar 3.850 adet
İndometazin 25 mg Kapsül 9.425 adet
İnfliksimab 100 mg IV Flakon 50 adet
İnsan albumini 20% 100 ml IV Flakon 22.850 adet
İnsan albumini 20% 50 ml IV Flakon 18.350 adet
İnsan İnsülin Aspartat 100IU/1ml 3ml Kalem 2.550 adet
İnsan İnsülin Lispro 100İU/1ml 3ml Kalem 60 adet
İnsan İnsülin Lispro %25+İnsülin Lispro Protamin %75 İçeren 3ml Kalem 45 adet
İnsan insülini (NPH) (Biyosentetik) 100 IU 10 ml Flakon 20 adet
İnsan insülini Regüler (Biyosentetik) 100 IU/ml 10 ml Flakon 3.545 adet
İnsan Koagülasyon FaktörVIII 500 IU Von Willebrand Faktörü (Ristosetin kofaktör) 1200IU IV Flakon 120 adet
İnsan protrombin kompleks faktörleri 250 IU 10 ml IV Flakon 780 adet
İnsan protrombin kompleks faktörleri 500 IU 20 ml IV Flakon 260 adet
İnsan Rho-D IG 300 mcg/doz 2 ml Enjektör/Flakon 4.215 adet
İnsülin aspart 30% + İnsülin aspart protamin 70% 3 ml Disposable Kalem 130 adet
İnsülin detemir 100 IU/ml 3 ml Disposable Kalem/Kartuş 985 adet
İnsülin glarjin 100 IU/ml 3 ml Enjeksiyon Kalemi/Kartuş 4.000 adet
İnsülin Glarjin 300IU/ml enjeksiyon kalemi 375 adet
İnsülin glulisin 100 IU/ml 3 ml Kalem 2.050 adet
İnsülin lispro 50% + İnsülin lispro protamin 50% 3 ml Enjeksiyon Kalemi 40 adet
İpratropyum bromür anhidr 250 mcg/2 ml 2 ml İnhalasyon Solüsyonu 136.100 adet
İpratropyum bromür anhidr 500 mcg/2 ml 2 ml İnhalasyon Solüsyonu 112.000 adet
İpratropyum bromür 0.50 mg/2.5 ml + Salbutamol 2.5 mg/2.5 ml 2.5 ml İnhalasyon Solüsyonu 502.900 adet
İrbesartan 150 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Film Tablet/Tablet 1.764 adet
İrbesartan 150 mg Film Tablet/Tablet 1.440 adet
İrbesartan 300 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Film Tablet/Tablet 2.144 adet
İrinotekan hidroklorür trihidrat 100 mg IV Flakon 990 adet
İrinotekan Hidroklorür Trihidrat 300 mg IV Flakon 870 adet
İrinotekan hidroklorür trihidrat 40 mg IV Flakon 1.000 adet
İtrakonazol 100 mg Kapsül/Mikropellet Kapsül 12 adet
İvabradin 5 mg Film Tablet/Tablet 4.844 adet
İvabradin 7.5 mg Film Tablet/Tablet 1.344 adet
İzokonazol nitrat + Diflukortolon valerat 15 g Deri Kremi/Krem 2.445 adet
İzosorbid dinitrat 5 mg Sublingual Tablet 2.350 adet
İzosorbid-5-mononitrat 20 mg Tablet 8.540 adet
İzosorbid-5-mononitrat 50 mg Kapsül 260 adet
İzosorbid-5-mononitrat 60 mg Mikropellet Kapsül/Tablet 4.700 adet
Kafein Sitrat 20 mg/ml 3ml Ampul 8.000 adet
Kalsitriol 0.25 mcg Kapsül/Yumuşak Jelatin Kapsül 2.220 adet
Kalsitriol 1 mcg/ml 1 ml Ampul 200 adet
Kalsiyum asetat 1000 mg Tablet 9.760 adet
Kalsiyum folinat 100 mg/10 ml 10 ml IM/IV Flakon 800 adet
Kalsiyum folinat 15 mg Flakon 450 adet
Kalsiyum folinat 300 mg Flakon 5.250 adet
Kalsiyum folinat 50 mg Flakon 2.550 adet
Kalsiyum karbonat 1250 mg + Vitamin D3 (Kolekalsiferol) 400 IU Çiğneme Tableti/Efervesan Tablet 1.500 adet
Kalsiyum karbonat 2500 mg + Vitamin D3 880 IU Efervesan Tablet/Film Tablet/Tablet 17.860 adet
Kalsiyum 10% 10 ml Ampul 151.600 adet
Kandesartan sileksetil 16 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Film Tablet/Tablet 1.850 adet
kandesartan sileksetil 8mg tb. 1.100 adet
Kaptopril 25 mg Tablet 151.504 adet
Karbakol 0.10 mg/ml 1.5 ml İntraoküler Solüsyon 1.375 adet
Karbamazepin 200 mg Film Tablet/Tablet 3.560 adet
Karbamazepin 400 mg Kontrollü Salım Tablet 9.110 adet
Karboplatin 150 mg Flakon 1.750 adet
Karboplatin 450 mg Flakon 1.260 adet
Karboplatin 50 mg Flakon 1.500 adet
Karvedilol 12.5 mg Tablet 8.010 adet
Karvedilol 6.25 mg Film Tablet/Tablet 41.850 adet
Kaspofungin asetat 50 mg IV Flakon 1.545 adet
Kaspofungin asetat 70 mg IV Flakon 330 adet
Ketamin HCI 50 mg/ml 10 ml Flakon 6.245 adet
Ketiapin fumarat 100 mg Film Tablet/Tablet 27.200 adet
Ketiapin fumarat 25 mg Film Tablet/Tablet 59.300 adet
Ketiapin fumarat 300 mg Film Tablet/Tablet 1.800 adet
Ketiapin 300 Mg Uzatılmış Salımlı Tablet 2.700 adet
Klaritromisin 250 mg/5 ml 100 ml Oral Süspansiyon 1.765 adet
Klaritromisin 500 mg Film Tablet/Tablet 38.296 adet
Klaritromisin 500 mg 30 ml IV Flakon 31.460 adet
Klindamisin fosfat 300 mg 2 ml Ampul 42.130 adet
Klindamisin fosfat 600 mg 4 ml Ampul 21.220 adet
Klobetazol 17-propiyonat 0.05% 25 g Merhem / Pomad 145 adet
Klomipramin HCI 75 mg Draje 800 adet
Klonazepam 2 mg Tablet 1.500 adet
Klonazepam 2.5 mg/ml 10 ml Damla 60 adet
Klopidogrel hidrojen sülfat 75 mg Film Tablet/Tablet 131.968 adet
Klorpromazin 100 mg Tablet 150 adet
Klorpromazin 5 mg/ml 5 ml Ampul 1.670 adet
Klorzoksazon 250 mg + Asetaminofen (Parasetamol) 300 mg Tablet 1.000 adet
Klotrimazol 1% 20 g Krem 20 adet
Klozapin 100 mg Tablet 15.300 adet
Kolistimetat sodyum 150 mg IM/IV Flakon 29.330 adet
Kollegenaz klostridiopeptidaz A 1.2 IU/g 30 g Merhem/Pomad 100 adet
Kolşisin 0.5 mg Draje 12.190 adet
Kontrast Madde Suda Çözünür Düşük Osmolariteli Nefrotropik 320 MG/200 ML İntratekal Flakon 1.500 adet
Kontrast Madde Suda Çözünür Düşük Osmolariteli 300 MG/100 ML Flakon 48.200 adet
Kontrast Madde Suda Çözünür Düşük Osmolariteli 300 MG/50 ML Flakon 17.000 adet
Kontrast Madde Suda Çözünür Düşük Osmolariteli 350 MG/100 ML Flakon 16.035 adet
Kontrast Madde Suda Çözünür Düşük Osmolariteli 370 MG/100 ML Flakon 24.100 adet
Kontrast Madde Suda Çözünür Yüksek Osmolariteli 100 ML 3.200 adet
Kontrast Madde Suda Çözünür Yüksek Osmolariteli 50 ML 450 adet
Ksilometazolin hidroklorür 0.5 mg/ml 10 ml Burun Damlası/Burun Spreyi/Nazal sprey 10 adet
Ksilometazolin hidroklorür 1 mg/ml 10 ml Burun Spreyi/Nazal Sprey 180 adet
Laksatif lavman enema 130- 135 ML 71.500 adet
Laksatif lavman enema 210 ML 13.000 adet
Laktuloz 250-300 ml Solüsyon/Şurup 8.390 adet
Lamivudin 100 mg Film Tablet/Tablet 616 adet
Lamotrigin 50 mg Çözünür Çiğneme Tableti/Tablet 3.210 adet
Latanoprost 50 mcg/ml 2.5 ml Göz Damlası 140 adet
Leflunomid 20 mg Film Tablet / Tablet 1.500 adet
Lenograstim 33,6 MİÜ Flakon 200 adet
Lerkanidipin HCl 10 mg Film Tablet/Tablet 1.890 adet
Levetirasetam 100 mg/ml 300 ml Oral Çözelti 415 adet
Levetirasetam 250 mg Efervesan Tablet/Film Tablet 800 adet
Levetirasetam 500 mg Efervesan Tablet/Film Tablet/Tablet 46.200 adet
Levetirasetam 500 mg/5 ml 5 ml IV Flakon 55.660 adet
Levodopa 100 mg + Benserazid 25 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet 9.510 adet
Levodopa 50 mg + Karbidopa 12.5 mg + Entakapon 200 mg Film Tablet 900 adet
Levofloksasin 5 mg/ml 100 ml IV Flakon 8.390 adet
Levofloksasin 500 mg Film Tablet 1.923 adet
Levonorgestrel 52 mg Rahim İçi Sistem 1.270 adet
Levotiroksin sodyum 100 mcg Tablet 28.150 adet
Levotiroksin sodyum 25 mcg Tablet 11.800 adet
Lidokain HCl 100 mg/ml 5 ml Ampul 5.000 adet
Lidokain HCl 20 mg/ml + Epinefrin HCI 0.0125 mg/ml 2 ml Ampul 138.000 adet
Lidokain HCl 20 mg/ml 2 ml Ampul 300 adet
Lidokain HCl 20 mg/ml 5 ml Ampul 57.910 adet
Lidokain 10% 50 ml Sprey 2.455 adet
Lidokain 5% 30 g Merhem/Pomad 6.420 adet
Linezolid 2 mg/ml 300 ml IV Flakon/İnfüzyon Solüsyonu 19.630 adet
Linezolid 600 mg Film Tablet/Tablet 3.500 adet
Lityum karbonat 300 mg Kapsül 21.200 adet
L-Karnitin 200 mg/ml 5 ml Ampul 120 adet
Lorazepam 1 mg Tablet 28.360 adet
Lorazepam 2.5 mg Tablet 160 adet
L-Ornitin aspartat 0.5 g/ml 10 ml İnfüzyon Konsantresi 7.900 adet
L-Ornitin aspartat 3 g Granül 1.650 adet
Losartan potasyum 50 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Film Tablet/Tablet 2.132 adet
Losartan potasyum 50 mg Film Tablet/Tablet 924 adet
Magnezyum hidroksit 100 g Toz 1.750 adet
Magnezyum sülfat 15% 10 ml Ampul 65.650 adet
Magnezyum 365 mg Efervesan Tablet/Saşe 17.000 adet
Memantin HCl 10 mg Efervesan Tablet/Film Tablet/Tablet 3.710 adet
Merkaptopürin 50 mg Tablet 1.250 adet
Meropenem trihidrat 1000 mg IV Flakon 137.610 adet
Meropenem trihidrat 500 mg IV Flakon 37.400 adet
Mesalazin (5-amino salisilik asit) 250 mg Enterik Tablet 4.500 adet
Mesna 400 mg Ampul 6.450 adet
Metamizol sodyum (Dipiron) 500 mg/ml 2 ml Ampul 108.200 adet
Metenamin 500 mg Efervesan Granül 100 adet
Metformin HCI 1000 mg Efervesan Tablet/Film Tablet/Tablet 48.200 adet
Metformin HCI 850 mg Film Tablet/Tablet 2.100 adet
Metildopa 250 mg Film Tablet/Tablet 17.460 adet
Metilergobasin maleat 0.2 mg/ml 1 ml Ampul 13.330 adet
Metilprednizolon aseponat 1 mg/g 15 g Yağlı Pomad 330 adet
Metilprednizolon sodyum süksinat 20 mg Ampul/Flakon 58.520 adet
Metilprednizolon sodyum süksinat 250 mg Ampul/Flakon 28.670 adet
Metilprednizolon sodyum süksinat 40 mg Ampul/Flakon 159.780 adet
Metilprednizolon 16 mg Tablet 17.320 adet
Metilprednizolon 4 mg Tablet 5.760 adet
Metimazol 5 mg Tablet 5.100 adet
Metoklopramid HCI 10 mg/2 ml 2 ml Ampul 412.500 adet
Metoklopramid 10 mg Tablet 6.250 adet
Metoprolol süksinat 100 mg Tablet 5.000 adet
Metoprolol süksinat 25 mg Film Tablet/Tablet 6.500 adet
Metoprolol süksinat 50 mg Film Tablet/Tablet 152.360 adet
Metoprolol tartarat 5 mg/5 ml Ampul 14.255 adet
Metotreksat 10 mg/ml 5 ml Flakon 1.445 adet
Metotreksat 2.5 mg Tablet 1.500 adet
Metotreksat 500 mg Flakon 1.760 adet
Metotreksat 5000 mg 50 ml Flakon 50 adet
Metronidazol 5 mg/ml 100 ml Enjektabl Solüsyon 115.500 adet
Metronidazol 500 mg Film Tablet/Tablet 9.050 adet
Midazolam 1 mg/ml 5 ml IM/IV Ampul 132.220 adet
Midazolam 5 mg/ml 10 ml IM/IV Ampul 14.500 adet
Midazolam 5 mg/ml 3 ml IM/IV Ampul 24.270 adet
Mikofenolat mofetil 250 mg Film Tablet/Kapsül 4.400 adet
Mikofenolat mofetil 500 mg Film Tablet/Tablet 700 adet
Milrinon 10 mg/10 ml iv ampul 6.665 adet
Mirtazapin 15 mg Ağızda Dağılan Tablet/Efervasan Tablet/Film Tablet 18.800 adet
Mirtazapin 30 mg Ağızda Dağılan Tablet/Efervasan Tablet/Film Tablet 2.760 adet
Misoprostol 200 mcg Tablet 77.844 adet
Mitoksantron HCl 20 mg Flakon 100 adet
Mitomisin C 20 mg Flakon 1.175 adet
Modifiye sıvı jelatin 500 ml IV İnfüzyon Solüsyonu 10.700 adet
Moksifloksasin 1.6 mg/ml 250 ml İnfüzyon Solüsyonu 22.040 adet
Moksifloksasin 400 mg Film Tablet/Tablet 5.749 adet
Moksifloksasin 5 mg/ml 5 ml Oftalmik Solüsyon 10.670 adet
Mometazon furoat 0.1% 30 g Merhem/Pomad 635 adet
Montelukast sodyum 10 mg Film Tablet 1.788 adet
Montelukast sodyum 5 mg Çiğneme Tableti 420 adet
Morfin HCl 10 mg/ml 1 ml Ampul 7.270 adet
Morfin sülfat 100 mg Mikropellet Kapsül 90 adet
Morfin sülfat 15 mg tablet 910 adet
Morfin sülfat 60 mg Mikropellet Kapsül 90 adet
MR Kontrast Madde 10 ML 1.350 adet
MR Kontrast Madde 15 ML 1.620 adet
MR Kontrast Madde 20 ML 1.800 adet
Multivitamin IV Flakon 24.300 adet
Multivitamin Pediatrik Şurup 180 adet
Mupirosin 2% 15 g Merhem/Pomad 10.190 adet
Naproksen 550 mg Film Tablet/Tablet 8.800 adet
Nebivolol hidroklorür 5 mg Tablet 8.980 adet
Neostigmin metilsülfat 0.5 mg/ml 1 ml Ampul 126.460 adet
Nepafenak 0.1% 5 ml Göz Damlası 380 adet
Netilmisin sülfat 4.55 mg/ml + Deksametazon sodyum fosfat 1 mg/ml 5 ml Göz Damlası 150 adet
Netilmisin sülfat 4.55 mg/ml 0.3 ml Göz Damlası 4.990 adet
Nifedipin 10 mg Film Tablet/Yumuşak Jelatin Kapsül/Mikropellet Kapsül 13.590 adet
Nifedipin 30 mg Kontrollü Salım Tableti 77.850 adet
Nifuroksazid 100 mg Kapsül 704 adet
Nimodipin 10 mg/50 ml 50 ml İnfüzyon Solüsyonu 760 adet
Nimodipin 30 mg Film Tablet/Tablet 18.350 adet
Nistatin 100.000 IU/ml 48 doz Süspansiyon 3.330 adet
Nitrofurantoin 50 mg Kapsül 2.070 adet
Nitrofurazon 0.2% 56 g Pomad 19.770 adet
Nitrogliserin (Gliserol trinitrat) 0.4 mg/püskürtme 250 Sprey 250 adet
Nitrogliserin (Gliserol trinitrat) 1 mg/ml 10 ml IV Ampul 54.350 adet
Nitrogliserin (Gliserol trinitrat) 25 mg 25 mg Flaster 120 adet
Norepinefrin bitartarat 1 mg/ml 4 ml IV Ampul 129.160 adet
N(2)-L-alanil-Lglutamin 200 mg/ml 100 ml IV İnfüzyon Solüsyonu 2.800 adet
Ofloksasin 0.3% 5 ml Oftalmik Solüsyon 2.200 adet
Oksibutinin HCl 5 mg/5 ml 100 ml Şurup 250 adet
Oksitetrasiklin HCl 5 mg/g , Polimiksin B sülfat 10000 IU/g 3.5 g Göz Merhemi 1.695 adet
Oksitosin 5 IU 1 ml Ampul 243.209 adet
Oktreotid 0.1 mg/ml 1 ml Ampul 4.395 adet
Okzaliplatin 100 mg IV Flakon 1.050 adet
Okzaliplatin 150 mg IV Flakon 250 adet
Okzaliplatin 200 mg IV Flakon 1.100 adet
Okzaliplatin 50 mg Flakon 1.490 adet
Olanzapin 10 mg Ağızda Dağılan Tablet/Efervasan Tablet/Film Tablet 16.016 adet
Olanzapin 10 mg flakon 660 adet
Olanzapin 5 mg Ağızda Dağılan Tablet 7.984 adet
Ondansetron HCI 4 mg/2 ml 2 ml IV Ampul 86.600 adet
Ondansetron HCI 8 mg/4 ml 4 ml IV Ampul 73.500 adet
Ondansetron 4 mg Sublingual Tablet 6.650 adet
Ornidazol 500 mg Film Tablet/Tablet 1.790 adet
Ornidazol 500 mg/3 ml 3 ml Ampul 12.500 adet
Öksürük Baskılayıcı 100 - 150 ml Şurup/ Eliksir/ Solüsyon 1.240 adet
Paklitaksel 100 mg IV Flakon 2.250 adet
Paklitaksel 150 mg IV Flakon 3.150 adet
Paklitaksel 300 mg IV Flakon 740 adet
Paliperidon 100 mg/ml 1 ml Uzun Salımlı Kullanıma Hazır Enjektör 140 adet
Paliperidon 100 mg/ml 1.5 ml Uzun Salımlı Kullanıma Hazır Enjektör 100 adet
Paliperidon 3 mg Tablet 3.136 adet
Paliperidon 6 mg Tablet 3.052 adet
Pankreatin 170 mg + Simetikon 80 mg Film Tablet / Tablet 2.160 adet
Pankreatin 300 (25000) mg (IU) Minimikrosfer İçeren Kapsül 600 adet
Papaverin HCl 50 mg/2 ml 2 ml Ampul 4.300 adet
Paroksetin HCl 20 mg Film Tablet/Tablet 3.704 adet
PD4 % 1,36 Dianeal 2000 ML Çiftli Periton Diyaliz Solüsyonu 40 adet
PD4 % 2,27 Dianeal 2000 ML Çiftli Periton Diyaliz Solüsyonu 12 adet
PD4 % 3,86 Dianeal 5000 ML Tekli Periton Diyaliz Solüsyonu 4 adet
Pemetrekset disodyum 100 mg IV İnfüzyon Solüsyonu 1.150 adet
Pemetrekset disodyum 500 mg İnfüzyon Solüsyonu 900 adet
Penisilin G benzatin 1.200.000 IU Flakon 173 adet
Penisilin G potasyum (kristalize) 1.000.000 IU Flakon 9.100 adet
Pentoksifilin 100 mg/5 ml 5 ml Ampul 5.175 adet
Pentoksifilin 400 mg Draje/Film Tablet/Kapsül/Tablet 8.800 adet
Perindopril arjinin 10 mg + Amlodipin besilat 10 mg Film Tablet/Tablet 150 adet
Perindopril arjinin 5 mg + Amlodipin besilat 10 mg Tablet 330 adet
Perindopril arjinin 5 mg Film Tablet 15.900 adet
Perindopril arjinin 5 mg +İndapamit 1,25 mg Tablet 4.440 adet
Perindopril terbutilamin 5 mg , İndapamid 1.25 mg Film Tablet 900 adet
Permetrin 1% 120 ml Şampuan 130 adet
Pethidin 50 mg/ml 2 ml Ampul 20.900 adet
Physioneal %1.36 Çiftli 2000 ML Periton Diyaliz Solüsyonu 2.000 adet
Physioneal %1.36 Tekli 2500 ML Periton Diyaliz Solüsyonu 70 adet
Physioneal %2,27 Tekli 2500 ML Periton Diyaliz Solüsyonu 300 adet
Pioglitazon HCl 30 mg Efervesan Tablet/Tablet 630 adet
Piperasilin sodyum 2 g + Tazobaktam sodyum 0.25 g IV Flakon 64.700 adet
Piperasilin sodyum 4 g + Tazobaktam sodyum 0.5 g IV Flakon 93.770 adet
Pirasetam 1 g/5 ml 5 ml Ampul 46.084 adet
Pirasetam 800 mg Film Tablet/Tablet 22.500 adet
Piridostigmin bromür 60 mg Draje 1.300 adet
Polistiren sülfonat kalsiyum 880 mg/g 15 g Granül 11.020 adet
Posakonazol 40 mg/ml 105 ml Oral Süspansiyon 20 adet
Potasyum fosfat dibazik 1394 mg + Potasyum dihidrojen fosfat 544 mg Ampul 15.210 adet
Potasyum klorür 22.5% 10 ml IV Ampul 26.500 adet
Potasyum klorür 7.5% 10 ml IV Ampul 295.420 adet
Potasyum sitrat 2170 mg + Potasyum hidrojen karbonat 2000 mg Efervesan Tablet/Film Tablet/Tablet 26.520 adet
Pramipeksol dihidroklorür 0.25 mg Tablet 2.000 adet
Prasugrel 10 mg Film Tablet / Tablet 420 adet
Prednizolon Asetat %1 5 ml Oftalmik Süspansiyon 5.560 adet
Prednizolon 5 mg Tablet 24.460 adet
Pregabalin 150 mg Kapsül 14.000 adet
Pregabalin 75 mg Kapsül 48.704 adet
Prilokain HCl 20 mg/ml 20 ml Flakon 54.705 adet
Progesteron 100 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül 5.200 adet
Propafenon HCI 150 mg Film Tablet/Tablet 2.400 adet
Proparakain HCl 0.5% 15 ml Oftalmik Solüsyon 4.363 adet
Propiltiyourasil 50 mg Tablet 3.600 adet
Propiverin Hidroklorür 30mg Kapsül 3.280 adet
Propofol 10 mg/ml 20 ml IV Ampul 120.550 adet
Propofol 20 mg/ml 50 ml IV Flakon 10.780 adet
Propranolol HCI 40 mg Tablet 18.800 adet
Protamin HCl 1000 IU/ml 5 ml Ampul 15.418 adet
Proton Pompası İnhibitörü 20 -40 mg Blister İçerisinde Tablet / Kapsül 200.908 adet
Proton pompası inhibitörü 40 mg IV İnfüzyon Solüsyonu 557.400 adet
Ramipril 10 mg Kapsül/Tablet 280 adet
Ramipril 2.5 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Tablet 3.676 adet
Ramipril 2.5 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet 41.240 adet
Ramipril 5 mg + Hidroklorotiyazid 25 mg Tablet 4.036 adet
Ramipril 5 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet 40.492 adet
Ranitidin HCI 25 mg/ml 2 ml Ampul 388.800 adet
Rekombinant Pıhtılaşma Faktörü VIIa (Aktive edilmiş eptakog alfa) 1 mg 210 adet
Rekombinant Pıhtılaşma Faktörü VIIa (Aktive edilmiş eptakog alfa) 2 mg IV Flakon 300 adet
Remifentanil hidroklorür 2 mg/5 ml 5 ml IV Flakon 47.580 adet
Remifentanil hidroklorür 5 mg/10 ml 10 ml IV Flakon 17.850 adet
Ribavirin 200 mg Film Tablet/Tablet/Kapsül 406 adet
Rifabutin 150 mg Kapsül 30 adet
Rifaksimin 200 mg Film Tablet / Tablet 12 adet
Rifamisin SV 250 mg 3 ml Ampul 49.250 adet
Risperidon 1 mg Ağızda Çözünür Tablet/Film Tablet 4.500 adet
Risperidon 2 mg Ağızda Çözünür Tablet/Film Tablet 23.880 adet
Risperidon 37.5 mg IM Flakon 15 adet
Risperidon 4 mg Ağızda Çözünür Tablet/Film Tablet 12.000 adet
Risperidon 50 mg IM Flakon 300 adet
Rivarogsaban 10 mg Film Tablet/Tablet 2.010 adet
Rivarogsaban 15 mg Film Tablet/Tablet 2.772 adet
Rivastigmin 9 mg Transdermal Flaster 1.030 adet
Roküronyum bromür 10 mg/ml Flakon 162.620 adet
Salbutamol sülfat 1 mg/ml 2.5 ml Nebul 633.300 adet
Salbutamol 100 mcg/doz 200 doz İnhaler 655 adet
Sefazolin sodyum 1 g IM/IV Flakon 393.600 adet
Sefazolin sodyum 500 mg IM/IV Flakon 16.200 adet
Sefepim HCl 1 g IM/IV Flakon 26.150 adet
Sefepim HCl 500 mg IM/IV Flakon 1.400 adet
Sefoperazon sodyum 1 g + Sulbaktam sodyum 1 g IM/IV Flakon 17.040 adet
Sefoperazon sodyum 1 g IM/IV Flakon 6.000 adet
Sefotaksim sodyum 1 g IM/IV Flakon 44.300 adet
Sefotaksim sodyum 500 mg IM/IV Flakon 66.000 adet
Seftazidim pentahidrat 1 g IM/IV Flakon 41.750 adet
Seftazidim pentahidrat 2 g IV Flakon 12.000 adet
Seftazidim pentahidrat 500 mg IM/IV Flakon 200 adet
Seftizoksim sodyum 1 g IM/IV Flakon 15.000 adet
Seftriakson disodyum 1 g IV Flakon 235.600 adet
Seftriakson disodyum 500 mg IV Flakon 26.300 adet
Sefuroksim aksetil 125 mg/5 ml 100 ml Süspansiyon 290 adet
Sefuroksim aksetil 250 mg/5 ml 100 ml Süspansiyon 70 adet
Sefuroksim aksetil 500 mg Film Tablet/Tablet 24.300 adet
Sefuroksim Sodyum 50 mg İntrakameral Enjeksiyonluk Çözelti 4.240 adet
Sefuroksim sodyum 750 mg IM/IV Flakon 20.400 adet
Sennosid A+B kalsiyum + Sorbitol 150 ml Diyet Solüsyon 5.100 adet
Sennosid A+B kalsiyum + Sorbitol 250 ml Diyet Solüsyon 1.000 adet
Ser % 20 lipid emülsiyon 500 cc cam / PVC 2.421 adet
Ser Aminoasit 10% 250 ml (Pediatri- Yenidoğan için) İnfüzyon Solüsyonu Şişe 9.200 adet
Ser Aminoasit 5.4% 500 ml IV İnfüzyon Solüsyonu (Setsiz) 2.500 adet
Ser Aminoasit 8% 500 ml IV İnfüzyon Solüsyonu (Setsiz) 1.840 adet
Ser Dekstran 40 10% + Sodyum klorür 0.9% 500 ml Solüsyon Setsiz 2.095 adet
Ser Dekstroz monohidrat 10% 150 ml Solüsyon Setsiz 7.900 adet
Ser Dekstroz monohidrat 10% 500 ml Solüsyon Setsiz 17.500 adet
Ser Dekstroz monohidrat 20% 500 ml Solüsyon Setsiz 7.900 adet
Ser Dekstroz monohidrat 30% 250 ml Solüsyon Setsiz 800 adet
Ser Dekstroz monohidrat 30% 500 ml Solüsyon Setsiz 3.760 adet
Ser Dekstroz monohidrat 3.33% + Sodyum klorür 0.3% 250 ml Solüsyon Setsiz 2.100 adet
Ser Dekstroz monohidrat 3.33% + Sodyum klorür 0.3% 500 ml Solüsyon Setsiz 29.950 adet
Ser Dekstroz monohidrat 5% + Sodyum klorür 0.2% 250 ml Solüsyon Setsiz 3.600 adet
Ser Dekstroz monohidrat 5% + Sodyum klorür 0.2% 500 ml Solüsyon Setsiz 8.800 adet
Ser Dekstroz monohidrat 5% + Sodyum klorür 0.45% 1000 ml Solüsyon Setsiz 5.000 adet
Ser Dekstroz monohidrat 5% + Sodyum klorür 0.45% 500 ml Solüsyon Setsiz 127.900 adet
Ser Dekstroz monohidrat 5% + Sodyum klorür 0.9% 500 ml Solüsyon 8.910 adet
Ser Dekstroz monohidrat 5% 100 ml Solüsyon Setsiz 26.880 adet
Ser Dekstroz monohidrat 5% 1000 ml Solüsyon Setsiz 23.100 adet
Ser Dekstroz monohidrat 5% 250 ml Solüsyon Setsiz 6.000 adet
Ser Dekstroz monohidrat 5% 500 ml Solüsyon Setsiz 68.300 adet
Ser Dekstroz monohidrat 50% 500 ml Solüsyon Setsiz 200 adet
Ser Dekstroz 5% Laktatlı Ringer 1000 ml Solüsyon Setsiz 23.450 adet
Ser Dekstroz 5% Laktatlı Ringer 500 ml Solüsyon Setsiz 14.750 adet
Ser Glisin 1.5% 3000 ml İrigasyon Solüsyonu Setsiz 500 adet
Ser Kardiyak Perfüzyon İçin Kardiyoplejik Solüsyon 1000 ML 300 adet
Ser Mannitol 20% 150 ml Solüsyon Setsiz 29.860 adet
Ser Mannitol 20% 500 ml solüsyon Setsiz 1.500 adet
Ser Mannitol 5% 3000 ml İrigasyon Çözeltisi Setsiz 7.100 adet
Ser Multiple Dengeli Elektrolit Solüsyonu 1000 ml Solüsyon Setsiz 148.700 adet
Ser Multiple Dengeli Elektrolit Solüsyonu 500 ml Solüsyon Cam Şişe 1.200 adet
Ser Multiple Dengeli Elektrolit Solüsyonu 500 ml Solüsyon Setsiz 84.700 adet
Ser Multiple Dengeli Elektrolit Solüsyonu-S (Ph 7,4 ) 1000 ml Solüsyon Setsiz 78.750 adet
Ser Multiple Dengeli Elektrolit Solüsyonu-S (Ph 7,4 ) 500 ml Solüsyon Setsiz 8.400 adet
Ser Multiple İdame Elektrolit Solüsyonu-M %5 Dekstrozlu 1000 ml Solüsyon Setsiz 8.050 adet
Ser Multiple İdame Elektrolit Solüsyonu-M %5 Dekstrozlu 500 ml Solüsyon Setsiz 1.600 adet
Ser Multiple Pediatrik İdame Elektrolit Solüsyonu %5 Dekstrozlu 500 ml Solüsyon Setsiz 4.660 adet
Ser Ringer Laktat Solüsyonu 1000 ml Solüsyon Setsiz 44.350 adet
Ser Ringer Laktat Solüsyonu 500 ml Solüsyon Setsiz 16.800 adet
Ser Ringer Solüsyonu 1000 ml Solüsyonu Setsiz 18.800 adet
Ser Sodyum klorür 0.9% 100 ml Solüsyon Setsiz 920.300 adet
Ser Sodyum klorür 0.9% 100 ml Solüsyon Setsiz PP (Polipropilen) 120.000 adet
Ser Sodyum klorür 0.9% 1000 ml İrrigasyon Solüsyonu Setsiz Propilen Şişe 180.750 adet
Ser Sodyum klorür 0.9% 1000 ml Solüsyon Setsiz 472.500 adet
Ser Sodyum klorür 0.9% 1000 ml Solüsyon Setsiz PP (Polipropilen) 20.000 adet
Ser Sodyum klorür 0.9% 150 ml Solüsyon Setsiz 277.300 adet
Ser Sodyum klorür 0.9% 150 ml Solüsyon Setsiz PP (Polipropilen) 3.200 adet
Ser Sodyum klorür 0.9% 250 ml Solüsyon Setsiz PP (Polipropilen) 20.000 adet
Ser Sodyum klorür 0.9% 3000 ml Solüsyon Setsiz 43.000 adet
Ser Sodyum klorür 0.9% 50 ml Solüsyon Setsiz 134.500 adet
Ser Sodyum klorür 0.9% 500 ml Cam Şişe 7.700 adet
Ser Sodyum klorür 0.9% 500 ml İrigasyon Solüsyonu Setsiz Propilen Şişe 18.200 adet
Ser Sodyum klorür 0.9% 500 ml Solüsyon Setsiz 446.350 adet
Ser Sodyum klorür 0.9% 500 ml Solüsyon Setsiz PP (Polipropilen) 33.600 adet
Ser Sodyum Klorür 250 ml Solüsyon Setsiz 40.200 adet
Ser Sodyum klorür 3% 100 ml Solüsyon Setsiz 2.000 adet
Ser Sodyum klorür 3% 150 ml Solüsyon Setsiz 10.420 adet
Ser Sodyum klorür 3% 250 ml Solüsyon Setsiz 50 adet
Sertakonazol nitrat 2% 20 g Krem 150 adet
Sertralin 100 mg Film Tablet/Kapsül/Film Tablet 280 adet
Sertralin 50 mg Çentikli Film Tablet/Film Tablet/Kapsül 26.806 adet
Serum Fizyolojik 10 ml Ampul 122.350 adet
Setirizin hidroklorür 10 mg Tablet 10.500 adet
Sevofluran 250 ml Uçucu Çözelti/Likit 8.950 adet
Sığır Akciğer Sürfaktanı Fosfolipid Fraksiyonu 35 mg/ml 3 ml Flakon 140 adet
Sığır Akciğer Sürfaktanı Fosfolipid Fraksiyonu 35 mg/ml 6 ml Flakon 180 adet
Siklofosfamid 1 g Flakon 2.450 adet
Siklofosfamid 500 mg Flakon 1.750 adet
Siklopentolat HCl 1% 5 ml Göz Damlası 6.940 adet
Siklosporin 100 mg Kapsül 700 adet
Siklosporin 25 mg Kapsül 750 adet
Siklosporin 50 mg/ml 1 ml IV Ampul 50 adet
Sildenafil Sitrat 20 mg 90 Tablet 540 adet
Silodosin 8 mg Kapsül 2.640 adet
Silostazol 100 mg Tablet 5.800 adet
Simetikon 66.6 mg/ml 30 ml Damla 90 adet
Simetikon 80 mg Çiğneme Tableti/Tablet 3.700 adet
Siprofloksasin HCl 3.5 mg/ml 5 ml Göz Damlası 350 adet
Siprofloksasin HCl 3.5 mg/ml 5 ml Kulak Damlası 160 adet
Siprofloksasin laktat 200 mg/100 ml IV Flakon 27.590 adet
Siprofloksasin laktat 400 mg/200 ml 200 ml IV Flakon 19.000 adet
Siprofloksasin 500 mg Film Tablet/Tablet 26.790 adet
Sisplatin 10 mg IV Flakon 2.500 adet
Sisplatin 100 mg IV Flakon 1.250 adet
Sisplatin 50 mg IV Flakon 2.350 adet
Sitagliptin fosfat monohidrat 100 mg Film Tablet/Tablet 1.316 adet
Sitalopram hidrobromür 20 mg Film Tablet/Tablet/Lak Tablet 8.364 adet
Sitarabin (Sitosin arabinosid) 100 mg Ampul 1.400 adet
Sitarabin (Sitosin arabinosid) 1000 mg Ampul/Flakon 2.000 adet
Sitarabin (Sitosin arabinosid) 40 mg/2 ml 2 ml Ampul 400 adet
Sodyum aljinat 225 mg + Magnezyum aljinat 87.5 mg Toz 5.400 adet
Sodyum aljinat 500 mg/10 ml , Sodyum bikarbonat 267 mg/10 ml , Kalsiyum karbonat 160 mg/10 ml 200 ml Likit 4.474 adet
Sodyum bikarbonat 84 mg/ml 10 ml Ampul 167.570 adet
Sodyum fusidat 500 mg Film Tablet 1.440 adet
Sodyum gliserofosfat 216 mg/ml Ampul 2.100 adet
Sodyum hidrojen karbonat 500 mg Yumuşak Kapsül/Kapsül 46.400 adet
Solifenasin süksinat 5 mg Film Tablet / Tablet 5.190 adet
Somatostatin 3 mg Ampul/Flakon 1.770 adet
Sorbitol + Gliserin 10 g Lavman 47.450 adet
Sotalol HCl 80 mg Tablet 500 adet
Spironolakton 100 mg Tablet 11.530 adet
Spironolakton 25 mg + Hidroklorotiyazid 25 mg Film Tablet/Tablet 14.890 adet
Spironolakton 25 mg Film Tablet/Tablet 35.500 adet
Streptomisin sülfat 1 g Flakon 200 adet
Suda Çözünen Vitaminler 10 ml iv Ampul 9.450 adet
Sugammadeks sodyum 100 mg/ml 2 ml IV Flakon 30.580 adet
Sukralfat 1 g/5 ml 250 ml Süspansiyon 835 adet
Sulbaktam sodyum 1 g Flakon 5.400 adet
Sulfasalazin 500 mg tablet 6.250 adet
Sultamisilin tosilat 750 mg Film Tablet/Tablet 290 adet
Sultamisilin 250 mg/5 ml 70 ml Oral Süspansiyon 10 adet
Suni Gözyaşı Damla 2.340 adet
Suni Gözyaşı Jel 2.230 adet
Suni Gözyaşı Tek Dozluk Damla 17.120 adet
Süksinilkolin klorit (Süksametonyum klorür) 20 mg/ml 5 ml IV Ampul 535 adet
Tadafil 20 mg 60 Tablet 6.000 adet
Takrolimus 1 mg Kapsül 13.700 adet
Tamsulosin hidroklorür 0.4 mg Kapsül/Film Tablet/Tablet 4.920 adet
Tavşan Kaynaklı İmmunglobulin 20 mg/ ml 5 ml Flakon 210 adet
Teikoplanin 200 mg Flakon 5.100 adet
Teikoplanin 400 mg Flakon 17.500 adet
Telmisartan 80 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Tablet 2.044 adet
Tenofovir disoproksil 245 mg + Emtrisitabin 200 mg Film Tablet / Tablet 240 adet
Tenofovir disoproksil 245 mg Film Tablet / Tablet 810 adet
Tenoksikam 20 mg IM/IV Flakon 114.450 adet
Teofilin etilendiamin 24 mg/ml 10 ml IV Ampul 7.660 adet
Teofilin 2 mg/ml 100 ml Solüsyon 17.370 adet
Teofilin 200 mg Kapsül/Mikropellet Kapsül/Tablet 2.730 adet
Terbinafin HCl 1% 30 g Krem 380 adet
Terbinafin HCL 250 mg Tablet 1.262 adet
Terlipressin asetat 1 mg Flakon 3.350 adet
Tetrakosaktid (ACTH) 1 mg 1 ml Ampul 920 adet
Tigesiklin 50 mg 5 ml IV Flakon 21.700 adet
Tikagrelor 90 mg Film Tablet 33.750 adet
Tiokonazol 10 mg/g 20 g Krem 410 adet
Tiotropyum bromür monohidrat 18 mcg Kapsül 320 kutu
Tirofiban HCl 0.25 mg/ml 50 ml İnfüzyon Solüsyonu 982 adet
Tiyokolşikosid 4 mg Film Tablet/Kapsül/Tablet 7.220 adet
Tiyokolşikosid 4 mg/2 ml 2 ml Ampul 283.230 adet
Tiyopental sodyum 0.5 g IV Ampul/Flakon 1.980 adet
Tiyopental sodyum 1 g IV Ampul/Flakon 5.093 adet
Tizanidin 2 mg Film Tablet/Tablet 4.260 adet
Tizanidin 6 mg Mikropellet Kapsül 5.600 adet
Tobramisin 3 mg/g 3.5 g Göz Pomadı/Oftalmik Pomad 840 adet
Tobramisin 3 mg/ml + Deksametazon 1 mg/ml 5 ml Oftalmik Süspansiyon 130 adet
Tobramisin 3 mg/ml 5 ml Göz Damlası/Oftalmik Solüsyon 4.000 adet
Tolterodin L-tartarat 2 mg Film Tablet / Tablet 1.232 adet
Tolvaptan 15 mg Tablet 280 adet
Topikal Antihistaminik Krem / Jel /Merhem 360 adet
Topiramat 100 mg Film Tablet/Tablet 180 adet
Topiramat 25 mg Film Tablet/Mikropellet Kapsül 1.150 adet
Topotekan HCl 4 mg IV Flakon 355 adet
Tpn Soya Bazlı 3 lü Lipid + Aminoasit + Glukoz Periferal 1440 ml 12.584 adet
Tpn Zeytinyağı Bazlı 3 lü Lipid + Aminoasit + Glukoz Periferal 1500 ml 25.204 adet
Tpn Zeytinyağı Bazlı 3 lü Lipid + Aminoasit + Glukoz Santral 1500 ml 11.424 adet
Tramadol HCl 100 mg Tablet 400 adet
Tramadol HCl 100 mg/ml 10 ml Damla 30 adet
Tramadol HCl 50 mg Kapsül 12.680 adet
Tramadol HCl 50 mg/ml 2 ml Ampul 116.210 adet
Traneksamik asit 100 mg/ml 2.5 ml Ampul 15.900 adet
Traneksamik asit 50 mg/ml 5 ml Ampul 8.750 adet
Trazodon HCI 100 mg Film Tablet/Tablet 1.100 adet
Trazodon HCI 50 mg Film Tablet/Tablet 5.200 adet
Triamsinolon asetonid 1 mg/g 5 g Oral Pomad 65 adet
Triamsinolon asetonid 40 mg/ml 1 ml IM Ampul 1.340 adet
Tribenosid 400 mg + Lidokain HCl 40 mg Supozituvar 260 adet
Trimebutin maleat 200 mg Tablet 4.360 adet
Trimetazidin HCl 20 mg Film Tablet/Tablet 4.980 adet
Trimetazidin HCl 35 mg Film Tablet/Tablet 15.370 adet
Trimetobenzamid HCl 200 mg Draje/Film Tablet/Tablet 800 adet
Trimetoprim 160 mg + Sülfametoksazol 800 mg Film Tablet/Tablet 10.860 adet
Trimetoprim 40 mg/5 ml + Sülfametoksazol 200 mg/5 ml 100 ml Süspansiyon 780 adet
Trimetoprim 80 mg + Sülfametoksazol 400 mg 5 ml IV Ampul 12.180 adet
Tritikum vulgare sulu ekstresi 75 mg/g + Etilenglikol monofenileter 5 mg/g 40 g Krem 8.500 adet
Tropikamid 10 mg/ml 5 ml Göz Damlası 1.630 adet
Tropikamid 5 mg/ml 5 ml Göz Damlası 3.390 adet
Trospiyum klorür 30 mg Film Tablet / Tablet 2.200 adet
Ursodeoksikolik asit 250 mg Kapsül 57.600 adet
Ursodeoksikolik asit 250 mg 250 ml Süspansiyon 75 adet
Valasiklovir 1000 mg Film Tablet / Tablet 756 adet
Valasiklovir 500 mg Film Tablet/Tablet 7.120 adet
Valgansiklovir hidroklorür 450 mg Film Tablet/Tablet 1.020 adet
Valproat sodyum 200 mg/ml 40 ml Oral Solüsyon 320 adet
Valproat sodyum 333 mg + Valproik asit 145 mg Tablet 40.100 adet
Valproat sodyum 400 mg IV Flakon 8.455 adet
Valproat sodyum 500 mg Tablet / Enterik Tablet 180 adet
Valsartan 160 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Film Tablet 3.280 adet
Valsartan 80 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Film Tablet/Tablet 8.316 adet
Valsartan 80 mg Film Tablet/Tablet 10.506 adet
Vankomisin HCl 1 g IV Flakon 23.760 adet
Vankomisin HCl 500 mg IV Flakon 26.800 adet
Varfarin sodyum 5 mg Tablet 29.640 adet
Veküronyum bromür 10 mg IV Flakon 350 adet
Venlafaksin 150 mg Kapsül/Mikropellet Kapsül 1.260 adet
Venlafaksin 37.5 mg Kapsül/Mikropellet Kapsül 840 adet
Venlafaksin 75 mg Kapsül/Mikropellet Kapsül 7.974 adet
Verapamil HCl 5 mg/2 ml 2 ml Ampul 730 adet
Verapamil HCl 80 mg Film Tablet/Tablet 1.950 adet
Vinblastin sülfat 10 mg Flakon 430 adet
Vinkristin sülfat 1 mg Flakon 920 adet
Vinkristin sülfat 2 mg Flakon 550 adet
Vinorelbin bitartarat 50 mg Flakon 230 adet
Vitamin B1 + Vitamin B2 + Vitamin B6 + Vitamin B12 + Nikotinamid + Dekspantenol Ampul 69.830 adet
Vitamin B1 + Vitamin B6 + Vitamin B12 + Lidokain 2 ml Ampul 870 adet
Vitamin B1+ Vitamin B6 + Vitamin B12 Film Tablet/Tablet 46.870 adet
Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 1 mg 1 ml Ampul 11.670 adet
Vitamin B9 (Folik asit) 5 mg Tablet 29.800 adet
Vitamin C (Askorbik asit) 500 mg/5 ml 5 ml IV Ampul 23.950 adet
Vitamin D3 (Kolekalsiferol) 300000 IU/ml 1 ml Ampul 3.260 adet
Vitamin D3 (Kolekalsiferol) 50000 IU/15 ml 15 ml Damla 6.550 adet
Vitamin K1 (Fitomenadion) 10 mg/ml 1 ml Ampul 9.990 adet
Vitamin K1 (Fitomenadion) 2 mg/0.2 ml 0.2 ml Ampul 32.630 adet
Vitamin Yağda Çözünen 10 ml Ampul (Yetişkin) 7.200 adet
Vorikonazol 200 mg Film Tablet/Tablet 1.800 adet
Vorikonazol 200 mg 30 ml IV İnfüzyon 1.210 adet
Vortioksetin 5mg Tablet 1.540 adet
Yağda Çözünen Vitaminler (Yenidoğan) 10 ml iv Ampul 2.000 adet
Zidovudin 50 mg/5 ml 200 ml Şurup 22 adet
Zoledronik asit 0.05 mg/ml 100 ml IV Flakon 10 adet
Zoledronik asit 4 mg IV Flakon 1.115 adet
Zopiklon 7.5 mg Film Tablet/Tablet 600 adet
Zuklopentiksol asetat 50 mg/ml 1 ml Ampul 722 adet
Zuklopentiksol dekonat 200 mg/ml 1 ml Ampul 400 adet
17 Alfa-Hidroksiprogesteron kaproat 500 mg/2 ml 2 ml Ampul 750 adet
%20 sodyum klorür içeren 10 ml ampul 42.910 adet
5-Florourasil 1000 mg Ampul/Flakon 12.100 adet
5-Florourasil 500 mg Ampul/Flakon 1.200 adet
5-Fluorourasil 5000mg/100ml Flakon 500 adet
Ferro glisin sülfat 567.7 mg + Vitamin B9 (Folik asit) 0.5 mg + Vitamin B12 (Siyanokobalamin) 2.5 mcg Tablet 4.500 adet
Ser Laktatlı Ringer 1000 ml Solüsyon Şişe Setsiz 1.500 adet
İnsan insülini Regüler (Biyosentetik) 100 IU/ml 3 ml Kartuş 240 adet
Apiksaban 5 mg Film Tablet 1.320 adet
Donapezil 10mg Tablet 700 adet
Verapamil HCl 180 mg + Trandolapril 2 mg Film Tablet / Tablet 476 adet
İnsülin Aspart 30 İU+ İnsülin Degludek 70 İU EnjeksiyonlukKalem 180 adet
Olmesartan medoksomil 20 mg Film Tablet / Tablet 700 adet
Olmesartan medoksomil 20 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Film Tablet / Tablet 840 adet
Telmisartan 80 mg Tablet 1.000 adet
Vildagliptin 50 mg Tablet 1.148 adet
Ginko yaprak ekstresi 80 mg Film Tablet / Tablet 1.200 adet
Ramipril 10 mg + Hidroklorotiyazid 12.5 mg Tablet 504 adet
Leflunomid 10 mg Film Tablet / Tablet 300 adet
Perindopril arjinin 5 mg + Amlodipin besilat 5 mg Tablet 780 adet
Pramipeksol dihidroklorür 1,5 mg Uzatılmış Salımlı Tablet 390 adet
Rivarogsaban 20 mg Film Tablet/Tablet 1.988 adet
Metotreksat 20mg/0,5ml Çözelti İçeren Enjeksiyon 60 adet
Bisakodil 5 mg + Sennozid B 3 mg Draje 2.040 adet
Mesalazin (5-amino salisilik asit) 4 g/100 ml 100 ml Lavman 100 adet
Alfuzosin hidroklorür 10 mg Denetimli Salım Tableti/Uzatılmış Salımı Tablet 1.350 adet
C-1 esteraz inhibitörü 100 IU/ml 5 ml IV Flakon 14 adet
Raltegravir potasyum 400 mg tablet 360 adet
Flavoksat hidroklorür 200 mg Film Tablet/Tablet 960 adet
Bemiparin sodyum 5000 IU/0.2 ml Enjektör 500 adet
Vitamin B1 (Tiamin) 250 mg + Vitamin B6 (Piridoksin) 250 mg + Vitamin B12 1 mg + Alfa lipoik asit 300 mg Enterik kaplı tablet 5.200 adet
Lizinopril 20mg + Hidroklorotiazit 25mg Tablet 580 adet
Oksibutinin HCl 5 mg Tablet 200 adet
Darifenasin hidrobromür 7.5 mg Tablet 252 adet
Tribenosid 5% + Lidokain HCl 2% 30 g Krem 115 adet
Triterpen Glikozid 50mg Tablet 660 adet
Tpn Soya Bazlı 3 lü Lipid + Aminoasit + Glukoz Santal 1026 ml 2.950 adet
Ketiapin fumarat 50 mg Uzatılmış Salımlı Tablet 1.500 adet
Haloperidol Dekonoat 50 mg/ml 1 ml Ampul 80 adet
Amisülpirid 400 mg Film Tablet / Tablet 4.980 adet
Klozapin 25 mg Tablet 5.000 adet
Haloperidol 5 mg/ml 1 ml Ampul 9.200 adet
Metilfenidat HCl 18 mg Kontrollü Salım Tableti 150 adet
Metilfenidat HCl 27 mg Kontrollü Salım Tableti 150 adet
Metilfenidat HCl 36 mg Kontrollü Salım Tableti 120 adet
Metilfenidat HCl 54 mg Kontrollü Salım Tableti 90 adet
Akarboz 50 mg Tablet 180 adet
Erdostein 300 mg Kapsül 1.100 adet
Rabeprazol sodyum 20 mg Enterik Tablet 5.600 adet
Fesoterodin 4 mg Film Tablet/Tablet 840 adet
Alendronat sodyum 70 mg Tablet 228 adet
Pregabalin 225 mg Kapsül 2.800 adet
Hiyosin-N-butil bromür (Skopolaminbutil bromür) 10 mg + Medazepam 10 mg Draje 680 adet
İbuprofen 200 mg + Psödoefedrin HCl 30 mg Tablet 1.960 adet
Feniramidol HCl 400 mg Draje 240 adet
Olanzapin 5 mg Film Tablet 84 adet
Metronidazol 750 mg + Mikonazol nitrat 200 mg Ovül 34 adet
Kabergolin 0.5 mg Tablet 80 adet
Amlodipin besilat 10 mg + Valsartan 160 mg Film Tablet 224 adet
Amoksisilin trihidrat 125 mg/5 ml 80 ml Süspansiyon 5 adet
Denosumab 120mg/1,7ml Flakon 450 adet
Aflibersept 200 mg/8 ml Flakon 20 adet
Aflibersept 100 mg/4 ml Flakon 20 adet
Butamirat sitrat 50 mg Tablet 240 adet
Rasajilin mezilat 1 mg Film Tablet/Tablet 210 adet
Posakanazol 100mg Tablet 2.812 adet
Lakozamit 200mg/20ml flakon 20 adet
Beslenmede ml\'de 1kcal Peptid Bazlı Hidrolize Peynir Altı Suyu Proteini ve MCT İçeren Enteral Beslenme Ürünü 1.600 adet
Edoksaban tosilat 30mg Tablet 600 adet
Perindopril arginin 2,5 mg Tablet 2.400 adet
Beslenme Pediatrik Kullanıma Uygun ml de 1kcal MCT ve Peyniraltı Suyu İçeren Oral ve Tüp ile Beslenmeye Uygun Enteral Ürün 750 adet
Beslenme Pediatrik Kullanıma Uygun ml de 1,5kcal Lif ve FOS İçeren Oral ve Tüp ile Beslenmeye Uygun Enteral Ürün 750 adet
Asetilsalisilik Asit 81 mg Tablet 1.320 adet
Levosetirizin dihidroklorür 5 mg Tablet 2.000 adet
Aripiprazol 5 mg Ağızda Dağılan Tablet 728 adet
Eritropoietin (Epoetin alfa) 2000 IU/0.5 ml Kullanıma Hazır Enjektör/ Şırınga 100 adet
Atrakuryum besilat 10 mg/ml 2.5 ml IV Ampul 1.100 adet
Sodyum fusidat 2% 15 g Pomad 150 adet
Mivakuryum 2 mg/ml Ampul 50 adet
Sisatraküryum bezilat 5mg 2,5 ml Ampul 50 adet x ay
Pamidronat disodyum 90 mg IV Flakon 30 adet
Ser Ringer Laktat Solüsyonu 500 ml Solüsyon Cam Şişe 1.500 adet
İbuprofen 10 mg 2 ml Ampul 490 adet
Deferoksamin 500 mg Flakon 100 adet