• İhale No
  1781608
 • İhale Adı
  TIBBI SARF MALZEME ALIMI
 • Sektör
  Tıbbi İlaçlar ve Tıbbi Sarf Malzemeler
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Doğrudan Temin
 • İhale Tarihi
  14 Ocak 2019 09:00
 • İdare
  Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale İli
  Kırşehir
 • İşin İli
  Kırşehir
 • Yayın Tarihi
  11 Ocak 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

Metin Kutusu: Kırşehir
11.01.2019
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Say.: 75990205-869 -82

Konu; HizmetyMalzeme Alımı

Hasta Adı :                               YETER SARI (852-2019) TEKLİF MEKTUBUDUR

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı }'a2ilı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satınalma birimine fax / mail / yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

Hastanemiz Tel: 03B6 213 45 15 Dahili: 1879 Hastanemiz Faksı:

NOT:Teklif mektupları en geç Kadar Satınalma Birimine

 

 

 

 

 

 

---- S K d---

 

 

1 üPlam

1

 

KR1016 KALP PİLİ, DDDR, VENTRİKÜLER PACING AZALTICI ÖZELLİKLİ ALGORİTMASI OLAN

KR1016

1

ADET

 

 

2

 

KR1024 (Değişik: RG- 08/06/2017- 30090/ 31-d md. Yürürlük: 08/06/2017) ELEKTROD, ATRİAL (AKTİF- PASİF FİXASYON)

KR1024

1

ADET

 

 

3

 

KR1026 (Değişik: RG- 08/06/2017- 30090/ 31-e md. Yürürlük: 08/06/2017) ELEKTROD, VENTRİKÜLER (AKTİF-PASİF)

KR1026

1

ADET

 

 

TOPLAM

 

 

EKİ: TEKNİK ŞARTNAME

NOT: Anıellvatta yukarıdaki maberoeleıin kullanılman düşünülmektedir.

Ancak ameliyat rinasında vakanın durumuna Eöre kullanılarak mabeme vnda sasılarında değişiklik olabilir. Mal/emr sasılarının artması durumumla en avantajlı Hvatı veren firmanın . fazla kullanılan kalem irin ba.slanaıyta teklif ettifci fiyatı an fa/la kullanılan mıt/erne adet carnmıtnı fa m ra cdccektir. Mabt-mcler Ririlun İle MGıGniük \rr K tipinim *v-t Halinde Alınmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-            Teklif Birim Fiyatlın KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.

2-     Sılinti ka/ıntı ve imza kaşe bulunmayan teklifler dcğcrlendinncye alınmayacaktır.

3-            Numune lstrııîldiği taktirde numune cn kısa sürede satınalma birimine gönderilecektir.

4-    UBB    kapsamındı yer alan ürüıderin tek bayına UBB kaydı yeterli olma} ıp, teklifi Orctkiâlhalatçı (imıa dışında veren firmalar için , üretici veya ithalattı tarafından UBB de alt bayii olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.

5-          Bakanlığımtx   TKIIK nun 09.01 2017 tarih ve 00OJ6S90436 saydı yakıları gereğince , UBB kapsamındaki mabenıclcr İçin firmaların “ TIBBİ CİHAZ SATIŞ VF.Rİ YETERLİLİK BEI.GFI F RİNİ de teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

6-  Ut ekliler listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalendere teklif verebilirler.

7-         Süzkonu*u  alımlı ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm ulacım giderleri sigorta giderleri uhtesindc kalan kişi'Grmaya aittir, g-ldaremu mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta scrbeıttir.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş savılır.

9-               Doğcrlendirmcruiz  kalem kalem . yada işin bütünlük arz etmesi balonundan tuplam fiyat esasına göre yapdabüecektir.

10-         Mubemcler  Depo teslimidir. Depoya taşınması 0e Dgili tüm taşıma v.b.gidcrler firmaya aittir.

11-     Tekb'f »eren firma S.U.T.hükündcri gereğince idare taraTından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.

12* Alımlar Acil Ihtiyaçlaruııaa yönelik olduğundan . idaremiz tarafuıdan verilen sipııiş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler için idaremiz siparişi tek taraflı iptal etme hakkına salıiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

13-    Alım   ulıtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada mabemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SIT hükümleri doğrultu*unda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi Ue ilgili olarak TİTUBB kantlarını esas almadığından . haılanemiz İdaresi bu kayıtları esas almayacak. anılan kurumun herhangi bir surette mabeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rflcu edilerek. ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yupdan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hökmü kabul etmiş saydır.

14-           Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirme} e almma}aeaktır.Firma!ar teklif vermekle bu hükmü kahul etmiş saydır.

15-          Bakanhğımu T.KJI.K. Başkanlığının 27.11.2015 tarih ve 00015*701269 »ayılı yazdan gereğince , firmaların teklif edilen ürünlarin satınalma tarihimiz itibariyle Sağlık Bakanlığı (S-B.) durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte ise MEDULA sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. Bu nedenle satmalına sürecinde S.B. durumu sorgulaması kurumumuzca yapdacak olup , özellikle hastayı yönelik kullanılan mab.emclerdc teklif edilen barkod numara» urdan farklı bir barkod numarasına sahip ürünün kullanılması sonucu fatura edilen malzemelerin MEDULA sistemine kayıtlı olmadığı tespit edildiğinde , mabeme bedelleri ilgili firmanın ödemelerinden kesilerek ilgili hastane döner sentıaye hesaplarına gelir kay^dedilecektir. Firmalar kurumuımua teklif vermekle bu hükmün tamamımı kaimi etmiş saydır.

16-       Ameliyat   sona erdikten sonra ameliyatta kullanılan malzemelere ait fatura ügili firma tarafından mutlaka ameliyatın yapıldığı tarih } azılmak sur etiyle kesilerek. fatura ön tarafına hasta adı soyadı. kullanılan mabcmelerin adı ,SUT kodu. barkod numarası yazılmalıdır. Fatura arka tarafına ise ameli»atta kullanılan mabemelere ait barkndlan eksiksiz olarak yaptırılmalıdır. Barkod sayısı fazla olup falura arka yüzeyine sığmadığı taktirde be A4 ehatııula boş kağıda kalan barkodlar yapıştırdarak fatura asluıa iliştirilerek ha»taı«eye en geç 7 gün içersinde teslim edilmelidir. (Eksik

barkodlu faturalar teslim alınmayarak, ilgili firmay a resmi yazı ile iade edilecektir. ) Faturanın herhangi bir sebeple hastaneye geç teslim edilmesi sonucu hastanın taburcu olması durumumla . fatura bedeli SGK ya fatura edilemez ise söz konusu falura bedeli ilgili firmaya ödenmeyerek. hastane döner sermaye hesaplarına gelir olarak kaydedilecektir. Firma iş bu alım için teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır. Alım uhtesindc kalan firma alıma konu olan mabeme yada mabemclcri kullandırdıktan sonra kullandırdığı mabrmelere ait fatura»uu kesmez. yada kestiği halde idaremize belirtilen süre iv-cri*inde 7 gün (Yedi Gün) teslim etmez. yada faturası kargo , posta v.b. dağıtımda kayl>olur Ue bu durumla idaremizin herhangi bir mesuliyeti olmayacağı gibi, belirtilen ramanda idaremize teslim edilmeyen fatura bedelleri ile ilgilide firma idaremizden herhangi bir hak yada alacak talep etmeyecektir. Bu konuda herhangi bir hukuki hak yada alacak talebinde bulunmayacağımda iş bu alıma iştirak etmekle kabul etmiş sayılır.

* TEKNİK ŞARTNAME TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEVAN EDERİZ.İMZA VE KAŞE :

 

KR1016- Ventriküler PAcing Azaltıcı Özelliği Olan DDDR Kalp Pili Teknik Şartnamesi

1.    Pacemaker boyutları 48x45x7.5mm’yi, ağırlığı 24.5g’ı, hacmi 12cc’yi geçmemelidir.

2.    Pulse Width değeri O.lms ile 2.0ms arasında ayarlanabilmelidir. Pulse amplitude değeri ventrikül için 0.1V ile 7.5V arasında atrium için 0.1V-5.0 V arasında ayarlanabilmelidir.

3.    Cihaz kalıcı olarak DDD(R), DDI(R), DOO, VDD(R), VVI(R), VOO, AAI(R), AOO ve OFF modlarmda programlanabilmektedir.

4.    Cihaz ventriküler autocapture yapabilmeli, output değerini Auto modunda ayarlandığı zaman her atımda kalbin kasılması için gerekli minimum değerin 0.5 V üzerinde ayarlayabilmelidir.

5.    Cihaz autosensitivity özelliğiyle R ve P dalgalarını otomatik olarak ölçebilmeli ve sensitivite değerini bu ölçüme göre programlayabilmelidir.

6.    Atrial sensitivite değeri AGC (0.15, 0.20, 0,25, 0.3, 0,4-1.0 ve 1.5) ayrıca sabit olarak

0.    15 , 0.25, 0.5, 0.75mV, lmV; 1.5mV ile 8mV arasında 0.5mV artırımlarla ayarlanabilmelidir. En yüksek değeri lOmV olmalıdır.

7.    Ventriküller sensitivite değeri otomatik AGC (0.15, 0.20, 0,25, 0.3, 0,4-1.0 ve 1.5), ayrıca sabit olarak 0.25, 0.5, 0.75mV ve lmV ile 8mV arasında 0.5mV artırımlarla ayarlanabilmelidir. En yüksek değeri 1 OmV olmalıdır.

8.    Cihaz Atrium 2.5 V, Ventrikül 1.0 V, 500 ohm empedans ve % 100 pace durumunda Otomatik Capture özelliği açık olarak 7.8 yıl ömre sahip olmalıdır.

9.    Cihazda hasta vücut hareketlerinin algılanması ve bu hareketlerin şiddetiyle orantılı elektriksel sinyaller üreten “suspended mass” prensibi ile çalışan “akseloremetre sensörü” ile birlikte hastanın solunumunu takip eden “dakikada solunum sensörünü” bulunmalı, karma olarak kullanabilmelidir.

10. Kısmen iletilen atriyal aritmiler sırasında ventriküler pacing hızını biraz artırarak V- V döngüsü uzunluğu değişkenliğini azaltan Ventriküler Rate Regulation özelliği olmalıdır.

11. Pacemaker atrial ve/veya ventriküler hız sıçramalarından kaynaklı pace aralıklarındaki ani değişiklerin yumuşatılmasına yönelik (Rate Smoothing) programlanabilir özellikte olmalıdır.

12. Pacemaker, neuro kardiogenik senkop için hastanın intrinsik atrial hızının ani düşmesi durumunda, bradikardiden önceki atrial hızının ortalamasıyla, programlanabilen offset değerinin toplamında pace yapabilmelidir. (Sudden Brady Response)

13. Cihaz günlük olarak intrinsik P ve R dalga ölçümlerini ve empedans ölçümlerini alabilmeli, bunları grafiksel olarak gösterebilmelidir.

14. Cihazda, gereksiz ventriküler pacingi azaltıcı olarak, AAI(R) modunda VVI backup pacing yaparak çalışmasını sağlayan ve AV senkronizasyonu bozulduğunda tekrar DDD(R) moduna dönüp senkronizasyonu sağlayan Rhythmiq algoritması bulunmalıdır. Ayrıca, AV Search+ algoritması da programlanabilmelidir.

15. Atrial Pacing Preference özelliğiyle, alt hızını ayarlayarak atriumu sürekli pace edebilmeli ve oluşabilecek atrial taşikardilerin önüne geçebilmelidir.

16. AV Delay aralığı 30 ms ile 400 ms arasında programlanabilmelidir.

17. Pacemaker, VT, PTM, SVT, NSVT, ATR, PMT, SBR olaylarını detaylarıyla birlikte hafızaya alabilmelidir. Kayıtlarda VT ve hasta tetikli EGM kaydı öncelikli olmalı, VT için 50 olaya kadar kaydedebilmeli, bu olaylardan 10 tanesini detaylı raporuyla birlikte saklayabilmelidir.

18. Cihaz programlayıcı ile ZIP telemetri sayesinde uzaktan kablosuz haberleşebilmelidir.

KR1024

Atrial Aktif Elektrot Şartnamesi

1.    IS 1 Bipolar Konektörlü olmalıdır

2.    Deksametason Asetat, steroid salgısı olmalıdır

3.    52cm uzunluğunda olmalı, 45 ve 59cm opsiyonları da bulunmalıdır.

4.    En az 1.8mm nominal sabitleme heliks nüfuz derinliği olan, aktif fıksasyon özelliğinde olmalıdır.

5.    1.9mm gövde çapı olmalı, anot elektrot çapı 2 mm’den büyük olmalıdır.

6.    Dış yalıtımı poliüretan 55D, iç yalıtımı silikon kauçuk özellikte olmalıdır.

7.    Heliks çıkarılmadan ölçüm alınmaya uygun olmalıdır.

8.   

 
  Metin Kutusu: olmalıdır.

Uyumlu cihazlarla birlikte implante edildiğinde 1.5T MRI görüntülemeye uygun

KR1026- Ventriküler Aktif Elektrot Şartnamesi

1.    IS 1 Bipolar Konektörlü olmalıdır

2.    Deksametason Asetat, steroid salgısı olmalıdır

3.    59cm uzunluğunda olmalıdır.

4.    En az 1.8mm nominal sabitleme heliks nüfuz derinliği olan, aktif fıksasyon özelliğinde olmalıdır.

5.    1,9mm gövde çapı olmalı, anot elektrot çapı 2 mm’den büyük olmalıdır.

6.    Dış yalıtımı poliüretan 55D, iç yalıtımı silikon kauçuk özellikte olmalıdır.

7.    Heliks çıkarılmadan ölçüm alınmaya uygun olmalıdır.

8.    Uyumlu cihazlarla birlikte implante edildiğinde 1,5T MRI görüntülemeye uygun olmalıdır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim