• İhale No
  2018/509811
 • İhale Adı
  AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
 • Sektör
  Akaryakıt ve Petrol Ürünleri
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  13 Kasım 2018 11:00
 • İdare
  Manisa Orman İşletme Müdürlüğü
 • İhale İli
  Manisa
 • İşin İli
  Manisa
 • Şikayet Bedeli
  8.562,00 TL
 • Yaklaşık Maliyet
  713.655 ile 2.854.626 TL arası
 • Yayın Tarihi
  19 Ekim 2018
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MANİSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/509811
1-İdarenin
a) Adresi : 2. Anafartalar Mahallesi Tümen Caddesi 1502 Sok. No : 17 45020 MERKEZ ŞEHZADELER/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2362323639 - 2362317248
c) Elektronik Posta Adresi : manisaisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 95 Oktan Kurşunsuz Benzin : 5.000 Litre Motorin : 150.000 Litre Motorin (Diğer) : 200.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında ihtiyaca göre hizmet vasıtaları ile iş makinelerinin depolarına taşıt tanıma sistemi ile günün her saatinde peyder pey alınacaktır. Ancak önceden öngörülmeyen orman yangını zuhur etmesi ve İdarenin talebi halinde çok acil kaydıyla yangın mahallinde yada arazide çalışan arazöz ve iş makinelerine akaryakıt sevkiyatı İdarenin isteği doğrultusunda 7 gün 24 saat ek bir ücret talep edilmeden yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : 01.01.2019 tarihinden itibaren taşıt tanıma sistemi ile 7 gün 24 saat 31.12.2019 tarihine kadar peyder pey alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 2. Anafartalar Mah. 1502 Sok. No : 17 Şehzadeler-Manisa
b) Tarihi ve saati : 13.11.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İstekli Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
2-İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise, Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
3-İdarenin ihtiyacı olan akaryakıt 31/12/2019 tarihine kadar peyderpey alınacağından isteklinin/isteklilerin kendilerinin veya bağlı oldukları dağıtım ve pazarlama şirketi yada ana bayiye bağlı iş yerimizin bulunduğu Manisa Belediye sınırları veya Manisa Belediyesi mücavir alanları içinde Şehzadeleler, Yunusemre, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçe sınırları içerisinde en az bir istasyonun bulunduğunu gösteren (Belediye, Valilik, Kaymakamlık veya dağıtıcı firmadan alınmış) İş Yeri Açma ve İzin Belgesinin aslı veya noter onaylı suretini teklifleri kapsamında idareye sunmak zorundadırlar.

4- Yukarıda 3 maddesine göre istekli tarafından bildirilen istasyonların taşıt tanıma sisitemine sahip olduğuna dair ilgili dağıtım firmasınca düzenlenmiş belge teklif zarfı içinde sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, Döner Sermaye Saymanlığı, Ziraat Bankası Manisa Şubesi TR32000100018839477226-5001 nolu hesabına, döküman bedeli yatırılarak, 2. Anafartalar Mah. 1502 Sok. No:17 Şehzadeler/MANİSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manisa Orman İşletme Müdürlüğü - İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 5.000 litre
Motorin 150.000 litre
Motorin (Diğer) 200.000 litre