• İhale No
  1802351
 • İhale Adı
  Dörtyol belediyesine ait işyeri ve büfeler kiraya verilecektir
 • Sektör
  Tesis, Kantin İşletme ve Gayrimenkul Satış, Kiralama
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  İstisna - Kapsam Dışı
 • İhale Tarihi
  15 Şubat 2019 09:00
 • İdare
  DÖRTYOL BELEDİYESİ - HATAY
 • İhale İli
  Hatay
 • İşin İli
  Hatay
 • Yayın Tarihi
  12 Şubat 2019
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

İhalenin yayınlandığı sayfaya gitmek için tıklayınız

Dörtyol belediyesine ait işyeri ve büfeler kiraya verilecektir

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00938882
Şehir : Hatay / Dörtyol
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 
 
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dörtyol Belediye Başkanlığı'na ait çeşitli işyerleri kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Dörtyol
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.02.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Numune evler Mahallesi İstasyon Caddesi No:50 Dörtyol / HATAY
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

 
 
İlan Metni

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL KİRA İLANI


1- Kullanımı Dörtyol Belediyesine ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre ihale ile kiraya verilecektir. İhaleler, gösterilen tarih ve saatte Numune evler Mahallesi İstasyon Caddesi No:50 Dörtyol / HATAY adresinde bulunan Dörtyol Belediye binasında Encümen Toplantı Odasında yapılacaktır.

İhaleye Verilecek İşyeri Adresi Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale Tarih ve Saati
Yeşilköy Mah.Atatürk (Kurtuluş) Cad.No:29 da bulunan İş Yeri 2.750,00TL 83,00 TL 15.02.2019 - 09:00
Numuneevler Mah.Koca Yusuf Cad. de bulunan büfe 3.750,00TL 113,00 TL 15.02.2019 - 09:10
Numuneevler Mah.14 Ada 24 Parselde bulunan iş yeri 2.500,00TL 75,00 TL 15.02.2019 - 09:20
Özerli Mah.146 Ada 38 Parsel No:3 de bulunan iş yeri 2.200,00 TL 66,00 TL 15.02.2019 - 09:30
Özerli Mah.Deniz Cad. 6 Nolu Büfe 3.500,00 TL 105,00 TL 15.02.2019 - 09:40
Numuneevler Mah. Ali Adıkutlu Cad. No:4 de bulunan büfe 2.200,00 TL 66.00 TL 15.02.2019 - 09:50
Numuneevler Mah.Dumlupınar Cad.No:2/12 de bulunan büfe 3.500,00 TL 105,00 TL 15.02.2019 - 10:00
Kışlalar Mah.Belgin Sokak No:6 da Bulunan Büfe 2.750.00 TL 83,00 TL 15.02.2019 - 10:10
Numuneevler Mah.Şehit Ş.Akın Uçar Cad. 213 Ada 309 Parseldeki İşyeri 3.300,00 TL 99,00 TL 15.02.2019 - 10:20
Sanayi Mah.60 Ada 1 Parsel 1.Kat No:42 deki İşyeri 4.000,00 TL 120,00 TL 15.02.2019 - 10:30
Numuneevler Mah.14 Ada 17 Parsel No:7 deki iş yeri 3.850,00 TL 116,00 TL 15.02.2019 - 10:40
Numuneevler Mah.14 Ada 17 Parsel No:9 deki iş yeri 3.850,00 TL 116,00 TL 15.02.2019 - 10:50
Sanayi Mah.Eski Pazar Yeri A-Blok No:6 de bulunan iş yeri 6.800,00 TL 204,00 TL 15.02.2019 - 11:00
Sanayi Mah.Eski Pazar Yeri A-Blok No:20 de bulunan iş yeri 21.000,00 TL 630,00 TL 15.02.2019 - 11:10
Sanayi Mah.Eski Pazar Yeri B-Blok No:16 de bulunan iş yeri 6.000,00 TL 180,00 TL 15.02.2019 - 11:20
Sanayi Mah.Eski Pazar Yeri C-Blok No:3 da bulunan iş yeri 6.000,00 TL 180,00 TL 15.02.2019 - 11:30
Sanayi Mah.Eski Pazar Yeri C-Blok No:6/A da bulunan iş yeri 2.650,00 TL 80,00 TL 15.02.2019 - 11:40
Sanayi Mah.Eski Pazar Yeri C-Blok No:12 de bulunan iş yeri 6.600,00 TL 198,00 TL 15.02.2019 - 11:50
Sanayi Mah.Eski Pazar Yeri C-Blok No:16 de bulunan iş yeri 6.000,00 TL 180,00 TL 15.02.2019 - 13:00
Sanayi Mah.Eski Pazar Yeri D-Blok No:8 de bulunan iş yeri 6.000,00 TL 180,00 TL 15.02.2019 - 13:10
Sanayi Mah.Eski Pazar Yeri D-Blok No:10 de bulunan iş yeri 6.000,00 TL 180,00 TL 15.02.2019 - 13:20
Sanayi Mah.Eski Pazar Yeri D-Blok No:13de bulunan iş yeri 6.000,00 TL 180,00 TL 15.02.2019 - 13:30
Sanayi Mah.Eski Pazar Yeri D-Blok No:17 de bulunan iş yeri 6.000,00 TL 180,00 TL 15.02.2019 - 13:40
Sanayi Mah.Eski Pazar Yeri D-Blok No:18 de bulunan iş yeri 6.000,00 TL 180,00 TL 15.02.2019 - 13:50
Sanayi Mah.Eski Pazar Yeri D-Blok No:19 de bulunan iş yeri 6.000,00 TL 180,00 TL 15.02.2019 - 14:00
Sanayi Mah.Eski Pazar Yeri D-Blok No:22 de bulunan iş yeri 6.000,00 TL 180,00 TL 15.02.2019 - 14:10
Sanayi Mah.Eski Pazar Yeri B-Blok No:18 de bulunan wc 1.000,00 TL 30,00 TL 15.02.2019 - 14:20
Sanayi Mah.Eski Pazar Yeri C-Blok No:8 de bulunan iş yeri 5.750,00 TL 173,00 TL 15.02.2019 - 14:30
Sanayi Mah.Eski Pazar Yeri C-Blok No:11 de bulunan iş yeri 7.150,00 TL 215,00 TL 15.02.2019 - 14:40
Numuneevler Mah.Dumlupınar Cad. No:2/9 bulunan iş yeri 4.000,00 TL 120,00 TL 15.02.2019 - 14:50
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. 112 Ada 2 Parsel Kapı No:371 İç Kapı No:2 de bulunan iş yeri 80.000,00 TL 2.400,00 TL 15.02.2019 - 15:00
Numuneevler Mah.Dumlupınar Cad. No:2/11 bulunan iş yeri 3.500,00 TL 105,00 TL 15.02.2019 - 15:10
Sanayi Mah.Eski Pazar Cad. No:15 İç Kapı No:3 deki İşyeri 1.500,00 TL 45,00 TL 15.02.2019 - 15:20
Numuneevler Mah.Cevdet Çakmur Cad. No:89 un 1300 m2 lik Kısmı 1.500,00 TL 45,00 TL 15.02.2019 - 15:30
Numuneevler Mah.Cevdet Çakmur Cad. No:93 un 5000 m2 lik Kısmı 3.000,00 TL 90,00 TL 15.02.2019 - 15:40
Numuneevler Mah.Cevdet Çakmur Cad. No:97 un 10.000 m2 lik Kısmı 6.000,00 TL 180,00 TL 15.02.2019 - 15:50
Numuneevler Mah.Cevdet Çakmur Cad. No:6 da Bulunan Büfe 2.750,00 TL 83,00 TL 15.02.2019 - 16:00
Özerli Mah.Deniz Cad.No:103 Bulunan Büfe 3.000,00 TL 90,00 TL 15.02.2019 - 16:10
Sanayi Mah.Eski Pazar Yeri C-Blok No:18 de bulunan iş yeri 6.000,00 TL 180,00 TL 15.02.2019 - 16:20

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Dörtyol Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görebilir; Taşınmaz Mal Kira Şartnamesini 100,00.TL (yüz) ücret karşılığında satın alabilirler.
2- Kiraya verilecek taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları yukarıdaki Maddedeki tabloda gösterilmiştir.
İsteklilerin ihaleye katılmak için her bir taşınmaz için ayrı ayrı olacak şekilde muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı ihale saatine kadar nakden belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihale için istenilen belgeleri en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Verilen bu süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.
3- İhale Dosyasında Aranacak Belgeler.
a- Gerçek kişinin veya tüzel kişi yetkilisinin vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (onaylı)
b- Gerçek kişinin veya tüzel kişi yetkilisinin ikametgâh belgesi (onaylı)
c- İhale şartnamesinin satın alındığını gösteren makbuz,
d- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
e- Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi
f- Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,
g- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge,
h- Gerçek Kişinin kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin; Tüzel Kişiliğin, yetkilisinin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından alınacak)
İstekliler yukarıda yazılı belgeleri bir dosya halinde ihale günü ve saatine kadar İhale Komisyonu adına Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

 

 
 

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim