• İhale No
  2017/524582
 • İhale Adı
  GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
 • Sektör
  Gıda Ürünleri
 • İhale Tipi
  Mal Alımı
 • İhale Usulü
  Açık
 • İhale Tarihi
  20 Kasım 2017 11:00
 • İdare
  KARABAĞLAR BELEDİYESİ Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü
 • İhale İli
  İzmir
 • İşin İli
  İzmir
 • Şikayet Bedeli
  4.280,00 TL
 • Yaklaşık Maliyet
  713.655 TL den küçük
 • Yayın Tarihi
  26 Ekim 2017
Detayları Görebilmek ve Benzer İhaleleri Takip Edebilmek İçin Üye Olun
Üyelere Özel Fırsat ile 3 Yıllık E-İmza Sadece 195
Satın Al

 

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

KARABAĞLAR BELEDİYESİ SOSYAL VE YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İkram Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/524582
1-İdarenin
a) Adresi : Bozyaka Mahallesi 3140 Sokak 23 / A KARABAĞLAR/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 0 232 414 80 57 -
c) Elektronik Posta Adresi :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 19 kalem İkram Malzemesi Alımı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 26 kalem İkram Malzemesi Alımı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 15 kalem İkram Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Basın Yayın ve Halkla İlş. Md.lüğü Yeşillik Caddesi No:232 Zemin Kat Karabağlar/İZMİR, Kültür ve Sosyal İşl. Md.lüğü Yeşillik Caddesi No:232 Kat:2 Karabağlar/İZMİR, Sosyal Yardım İşl. Md.lüğü 3140 Sokak No:23/A Bozyaka-Karabağlar/İZMİR
c) Teslim tarihi : 1.kısım malzemeler; idarenin sipariş miktarlarına, iş programlarına göre peyder pey 31.12.2018 tarihine kadar teslim edilecektir. 2.kısım malzemeler; idarenin sipariş miktarlarına, iş programlarına göre peyder pey 31.12.2018 tarihine kadar teslim edilecektir. 3.kısım malzemeler; idarenin sipariş miktarlarına, iş programlarına göre peyder pey 31.12.2018 tarihine kadar teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karabağlar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yeşillik Caddesi No:232 Kat:3 Karabağlar/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 20.11.2017 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karabağlar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Cennetoğlu Mah. Yeşillik Cad. No: 232 Karabağlar İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karabağlar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yeşillik Caddesi No:232 Kat:3 Karabağlar/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Karabağlar Belediyesi Sosyal Ve Yardım İşleri Müdürlüğü
Karabağlar Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler
Karabağlar Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü


İşleminiz Devam Ediyor.... × Bilgi Penceresi Sayfaya dönmek için üstteki X'e basınız Geri

 

Cetveller

Ürün / Hizmet Adı ve Açıklaması Miktar Birim
500 ml Pet Su 3.300 adet
Bardak Su (200 ml) 8.000 adet
Bardak Poşet Çay (100'lü) 15 kilogram
Çay 1 kg lık 92 koli
Tek Sargılı Küp Şeker 5 kg'lık 13 paket
Tek Sargılı Küp Şeker 750 gr 10 paket
Karton Bardak (7 OZ) 160 paket
Ahşap Çay Karıştırıcı (1000 lik) 11 paket
Gazlı İçecek 1 Lt 122 adet
Meyve Suyu (200 ml) 157 adet
Granül Kahve 200 gr 207 adet
Kahve Kreması 200 gr 102 adet
Top Kek 163 paket
Peçete 560 adet
Köpük Tabak 12 paket
Plastik Tabak 34 paket
Plastik Çatal 34 paket
Plastik Bıçak 20 paket
Bonbon Şeker 110 kilogram
500 ml Pet Su 750 adet
Bardak Su (200 ml) 29.700 adet
Bardak Poşet Çay (100'lü) 10 paket
Çay 1 kg lık 203 kilogram
Tek Sargılı Küp Şeker 5 kg'lık 19 koli
Tek Sargılı Küp Şeker 750 gr 200 adet
Karton Bardak (7 OZ) 985 paket
Ahşap Çay Karıştırıcı (1000 lik) 113 paket
Gazlı İçecek 2,5Lt 160 adet
Meyve Suyu (200 ml) 139 koli
Meyve Suyu (1 lt) 160 koli
İçimlik Süt (200 ml) 450 koli
Limon Suyu Konsantre 40 bidon
Vişne Suyu Konsantre 40 bidon
Granül Kahve 200 gr 50 adet
Kahve Kreması 200 gr 30 adet
Top Kek 510 koli
Peçete 300 adet
Köpük Tabak 60 paket
Plastik Çatal 36 paket
Plastik Bıçak 36 paket
Meyve Aromalı Şekerleme 2.000 adet
Çikolatalı Gofret 40 gr 2.000 adet
Kutu Çikolata 24 kilogram
Ayçekirdeği paket 100 gr 10.000 adet
Rulo Masa Örtüsü 240 adet
Bardak Su (200 ml) 72.500 adet
Çay 1 kg lık 3.960 kilogram
Tek Sargılı Küp Şeker 5 kg'lık 124 koli
Tek Sargılı Küp Şeker 750 gr 3.600 adet
Karton Bardak (7 OZ) 10.150 paket
Karton Bardak (4 OZ) 3.600 paket
Ahşap Çay Karıştırıcı (1000 lik) 125 paket
Meyve Suyu (200 ml) 3.000 koli
Limon Suyu Konsantre 300 bidon
Vişne Suyu Konsantre 200 bidon
Türk Kahvesi (100 gr) 3.600 adet
Granül Kahve 2 gr 18.000 adet
Granül Kahve 2'si 1 arada 11 gr 18.000 adet
Granül Kahve 3'ü 1 arada 17-18,5 gr 18.000 adet
Top Kek 125 koli